fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

“กัลฟ์” ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้า “ราช กรุ๊ป” 49 %

กัลฟ์ ซื้อหุ้น โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง กำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ของ ราช กรุ๊ป จำนวน 49 % โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2567และ 2568 ตามลำดับ

บริษัท  กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (HKH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) และเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ได้แก่ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด (HKP) เพื่อพัฒนาและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ขนาดกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง) โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของ HKH จาก RATCH ในสัดส่วน 49% ที่ราคา 10 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (par value) และได้ชำระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นจำนวน 196,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 1,960,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันเดียวกัน

การเข้าลงทุนร่วมกับ RATCH ในครั้งนี้ จะตอบสนองต่อนโยบายด้านพลังงานของประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ และ RATCH มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จึงสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อที่จะร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหินกองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อมรอบโครงการ นอกจากนี้ โครงการหินกองยังช่วยสร้างการเติบโตของบริษัทฯซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปีโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 1,400 เมกะวัตต์ (หน่วยการผลิตละ 700 เมกะวัตต์) ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2567และ 2568 ตามลำดับ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.