fbpx
Saturday, March 6Modern Manufacturing

ก.อุตฯ ทุ่มงบหนุนโครงการ OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชน

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้า เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ผ่านโครงการ “OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม” ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ร้อยละ 6 ต่อปีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  เป็นการดำเนินการที่สำคัญต่อการยกระดับประเทศสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม  มีการดำเนินงานในแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน  (One Province One Agro-Industrial Community: OPOAI-C) ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  (Value Added) ให้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ โดยการนำงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม และสอดรับ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.)  ทั้ง 76 จังหวัด จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว อาทิ การจัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย การให้ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์   การทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์-ออฟไลน์ การฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่ให้เป็น   นักธุรกิจเกษตร กลุ่ม Startup และ กลุ่ม SMEs คนตัวเล็ก เป็นต้น ภายใต้งบประมาณโครงการฯเบื้องต้น20.46 ล้านบาท โดยดำเนินการใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ

“หนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ก็คือการผลักดันภาคเกษตรให้เข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Agricultural Industry) ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่กระทรวงฯ ได้ดำเนินการ ซึ่งโครงการ OPOAI-C สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยปีนี้ตั้งเป้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ โดยจำนวนผลิตภัณฑ์  ที่ได้รับการพัฒนาต้องไม่น้อยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงาน” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 (One Province One Agro-Industrial Community: OPOAI-C) จะมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกร   ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มี   กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด รวมถึงการหาช่องทางการตลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ในภูมิภาคเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.