Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

ก.อุตฯ ผนึก 6 หน่วยงาน ปูพรม 4 ภูมิภาค ส่งต่อโมเดล “หนุน SMEsไทย ก้าวไกลไปด้วยกัน”

กระทรวงอุตสาหกรรม ประสาน 6 พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการพัฒนาเอสเอ็มอี ครอบคลุมทุกมิติ มอบ SME D Bank เชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs กว่า 100,000 ราย เข้าถึงแหล่งเงินทุน อัตราดอกเบี้ยต่ำ ควบคู่กระบวนการเติมความรู้ หนุนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน กำหนดจัด 4 ครั้ง ส่งต่อโมเดลกระจายความสำเร็จทั่วไทย

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ยกระดับการส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือและพัฒนาเอสเอ็มอี จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการทำงานผ่านการประชุมสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภายใต้ “โครงการ หนุน SMEs ไทย  ก้าวไกลไปด้วยกัน” กับ 6 หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาเกษตรกรแห่งชาติ, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, และสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกรวมกันมากกว่า 100,000 ราย เข้าถึงกระบวนการเติม “ความรู้คู่เงินทุน”  ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

ทั้งนี้ มอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นแกนกลางหลักในการบูรณาการเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ครอบคลุมทุกมิติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่จะก้าวไกลไปด้วยกัน ผ่านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ เช่น “SME D ยกกำลัง 3” ของ SME D Bank และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นเพียง 3% ต่อปีนาน 3 ปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันจาก บสย. 3 ปี เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีไทยสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน

อีกทั้ง การประชุมครั้งนี้ ยังเป็นเวทีให้ตัวแทนผู้ประกอบการจาก 6 หน่วยงานพันธมิตร แสดงความคิดเห็น และร่วมวางแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานภาครัฐ           นำกลับไปพัฒนาสนับสนุนเอสเอ็มอีได้ถูกต้องและตรงความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด

“สำหรับการจัดประชุม “โครงการ หนุน SMEsไทย ก้าวไกลไปด้วยกัน”กำหนดจัด 4 ครั้ง ซึ่งในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรก ในพื้นที่ภาคกลาง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เพื่อประกาศความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 6 แห่ง ที่ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เกิดการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการ สร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และจะมีกำหนดการลงพื้นที่อีก 3 ครั้ง ครอบคลุมทั่วประเทศต่อเนื่อง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี, ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” นายกอบชัยกล่าว

จากความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการแล้ว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะ SME D Bank ที่มีพันธกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล มีกระบวนการเติมความรู้ คอยช่วยเหลือผู้ประกอบการตลอดเส้นทางธุรกิจ ให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง สร้างรายได้จากฐานราก สร้างระบบเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×