Friday, May 20Modern Manufacturing
×

ก.อุตฯ ร่วม CPAC นำร่องรถโม่พลังงานไฟฟ้า ขนส่งคอนกรีต

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ CPAC นำร่องใช้รถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Fleet) ในการขนส่งคอนกรีต ช่วยลดมลพิษปลอดฝุ่น PM 2.5 ตั้งเป้าใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมทุกประเภทในปี 2578 

ก.อุตฯ ร่วม CPAC นำร่องรถโม่พลังงานไฟฟ้า ขนส่งคอนกรีต

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ว่าด้วยความร่วมมือของภาครัฐกับองค์กรธุรกิจภาคเอกชน ในโครงการการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชน กระตุ้นให้เกิดการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เป็นประโยชน์   ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่เกิดจากการสันดาปภายในของเครื่องยนต์ทั่วไป 

Vacon อินเวอร์เตอร์พร้อม PLC ในตัว | ทนทาน และสนับสนุน Preventive Maintenance [Super Source]

นายกอบชัย กล่าวภายหลังการลงนามฯ ว่า กระทรวงฯ ขานรับนโยบายรัฐบาลโดยการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชนบูรณาการร่วมกันในการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และผลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการ รวมถึงเร่งผลักดันสิทธิประโยชน์และมาตรการรองรับด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

ด้านนายชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจีกล่าวว่า เอสซีจี พร้อมสนับสนุนนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้าและ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามความมุ่งหวังของ CPAC ที่ต้องการให้การดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Construction) เพื่อให้การก่อสร้างของ ประเทศเกิดการพัฒนา พร้อมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเอสซีจี ที่ยึดหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม และมีบรรษัทภิบาล 

โดย CPAC มีแผนเปลี่ยนยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในจากยานยนต์แบบดั้งเดิมที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง มาเป็นยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั้งในส่วนของรถบรรทุก เช่น รถโม่จัดส่งคอนกรีต รถขนส่งปูนซีเมนต์ ตลอดจนรถโดยสารใช้งานทั่วไปของบริษัท โดยตั้งเป้าเป็นรถ EV 100% ภายในปีพ.ศ. 2578 

สำหรับรถโม่การจัดส่งคอนกรีต CPAC เริ่มทดลองนำรถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Mixer Truck) มาใช้ขนส่งคอนกรีตเป็นรายแรกของไทยตั้งแต่ปี 2564 และในปี 2565 จะขยายผลใช้การงานในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล และขยายผลไปทั่วประเทศ  ในปีพ.ศ. 2566

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×