fbpx
Saturday, March 6Modern Manufacturing

ก.อุตฯ เตรียมรับรองห้องแล็บทดสอบกัญชา สวทช.

กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ สวทช. พร้อม เตรียมขึ้นทะเบียนรับรองเป็นแล็บทดสอบกัญชา รายแรกของไทย

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมห้องแล็บศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นห้องแล็บทดสอบตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 หรือมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2017 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการห้องแล็บที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสากล สำหรับทดสอบกัญชาเป็นรายแรกของประเทศไทย คาดว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)จะสามารถให้การรับรองได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้  ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการขับเคลื่อนกัญชาเสรีของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันให้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาที่ได้มาตรฐาน กระทรวงอุตสาหกรรมขานรับนโยบายดังกล่าว จึงได้ผลักดันให้ภาคเอกชนแปรรูปกัญชาเป็นสินค้าประเภทต่างๆ ออกสู่ตลาด สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

“การได้รับการรับรองในครั้งนี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องแล็บนี้ ว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้ ขณะเดียวกันก็สามารถนำผลการทดสอบมาใช้เพื่อส่งสินค้าออกนอกประเทศ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำจากคู่ค้าหรือประเทศปลายทาง ทำให้เกิดความคล่องตัว มีความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่งออกหรือจำหน่ายสินค้าอีกด้วย” นายสุชาติฯ กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.