Tuesday, March 21Modern Manufacturing
×

ดีพร้อม งัด 3 วิธีเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ดีพร้อม  เดินหน้า ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครึ่งปี 65  งัด 3 วิธีดีพร้อม ปลุกทักษะครีเอท เล็งปั้นมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 270 ลบ.

ดีพร้อม งัด 3 วิธีเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ดีพร้อม งัด 3 วิธีเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม เปิดเผยว่า ดีพร้อม ได้เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมการถ่ายทอดทักษะที่จำเป็นในเชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับบริบทของการแข่งขันทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า ของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 270 ล้านบาท 

มีอะไรใน Food Tech Expo 2022, E-san edition

สำหรับการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปี 2565 ดีพร้อม ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARW) ต่อยอดผลลัพธ์จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาโดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของสภาพเศรษฐกิจและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค รวมทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ BCG Economy Model และมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ใน 3 วิธีดีพร้อม ประกอบด้วย

ดีพร้อมรักษ์โลก ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (DIPROM Creative Circular Economy) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการเพิ่มมูลค่าของวัสดุที่เหลือใช้ นำมาผลิตเป็นสินค้าสร้างสรรค์ (Upcycling for Sustainable) ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยบูรณาการความร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (PTTGC) บริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด (ECOTOPIA) บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งเป้าสร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลกใหม่เพิ่มขึ้น 50 ผลิตภัณฑ์ 

ดีพร้อมอัพสกิล ทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ผ่านการกิจกรรมส่งเสริมการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์เข้าสู่อาชีพยุคใหม่ (DIPROM New Creative Entrepreneur) ให้สามารถเริ่มต้นกิจการ พร้อมการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  กิจกรรมการพัฒนา ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ (DIPROM Product Design) และบรรจุภัณฑ์ (DIPROM Packaging Design) พร้อมการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ (DIPROM ConNEXT) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ดีพร้อมแบรนด์ดิ้ง ผ่านกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย (DIPROM Thai Designer Challenge) พัฒนานักออกแบบแฟชั่น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากแบรนด์ดัง อาทิ แบรนด์ MILIN และแบรนด์ ISSUE เป็นกูรูถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการทำธุรกิจแฟชั่น พร้อมการทดลองตลาดในสถานที่จริง พร้อมออกอากาศในแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ จุดประกายแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมประกวดผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประจำปี 2565 (ThaiStar Packaging Awards 2022) กิจกรรมต่อเนื่องที่จัดมาแล้ว 50 ปี กระตุ้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ยุคสมัย ทั้งยังสร้างการตระหนักรู้ถึงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมิติต่าง ๆ และเป็นเวทีสำหรับคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยในปีนี้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “วิถีใหม่ ที่ยั่งยืน” และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (Thailand Textiles Tag) ปีที่ 3 ยกระดับมาตรฐานสิ่งทอ ด้วยฉลากการันตีคุณภาพ โดยในปีนี้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย : พลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอในอนาคต” 

อย่างไรก็ดี กิจกรรมข้างต้นทั้งหมด ล้วนขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์ภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการแฟชั่น (C-Customization) การปฏิรูปกลไกการส่งเสริมสู่รูปแบบการแข่งขันของผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดทักษะความรู้จากการลงมือปฏิบัติในตลาดจริง (R-Reformation) รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (E-Engagement) เกิดประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ที่สะท้อนภาพผ่านผลงานคุณภาพที่ออกสู่ตลาดแฟชั่นเมืองไทย

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×