Saturday, August 20Modern Manufacturing
×

นักลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน GULF หมดเกลี้ยง

นักลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน GULF หมดเกลี้ยง ยอดจองล้น 1.26 เท่า มั่นใจพื้นฐานแกร่ง รุกขยายธุรกิจ ลงทุนต่างประเทศ

 นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF  เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 10 ต่อ 1 โดยเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 1,066.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,066.65 ล้านบาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 30 บาท และได้เปิดจองซื้อเมื่อวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เมื่อครบระยะเวลาในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น พบว่า ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจในการใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนของ GULF เป็นจำนวนมาก

โดยมีความต้องการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสูงกว่าที่จำนวนหุ้นที่จัดสรรถึง 1.26 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ว่ามีศักยภาพการเติบโตสูง รวมถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีกลยุทธ์ชัดเจน ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 10,666.5 ล้านบาท เป็น 11,733.15 ล้านบาท

สำหรับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญตามแผนการเพิ่มทุนแล้วจำนวนประมาณ 32,000 ล้านบาท นี้บริษัทจะนำไปลงทุนในโครงการที่อยู่ในแผนงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม โครงการพลังงานลมในประเทศเยอรมนี โครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมถึงแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มองโอกาสในการขยายธุรกิจไปในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และภูมิภาคอื่น ๆ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×