Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

“บีซีพีจี” อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.17บ./หุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบครึ่งหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท

 นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 จากปี 2562 อยู่ที่ 3,849 ล้านบาท ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 1,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5  

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสะสม และกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในรอบครึ่งหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดที่จ่ายไปในปี 2563 อัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นเงินที่จ่ายประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 0.33 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 768.82 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×