Friday, August 19Modern Manufacturing
×

บีโอไอ ผนึก กรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลนักลงทุน

บีโอไอ – กรมสรรพากร ลงนามบันทึกข้อตกลง เชื่อมโยงข้อมูลนักลงทุนร่วมกัน ยกระดับบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลด้วยข้อมูลชุดเดียว  มุ่งอำนวยความสะดวก ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนด้านเอกสาร ให้แก่ นักลงทุน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า  บีโอไอได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมสรรพากรเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เป็นการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่นักลงทุน ที่ต้องกรอกแบบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการผ่านระบบ e–Monitoring ให้ไม่ต้องกรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารที่ซ้ำซ้อนกันให้แก่ ทั้งสองหน่วยงาน

นอกจากนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลครั้งนี้จะช่วยให้การดำเนินการด้านการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e–Tax ของบีโอไอเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นชุดเดียวกับกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล และแสดงถึงธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ  โดยการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวของทั้งสองหน่วยงานจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

“ความร่วมมือกับกรมสรรพากรครั้งนี้จะช่วยลดขั้นตอนการส่งข้อมูลของนักลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม ให้กรอกเพียงครั้งเดียว อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม ให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมา บีโอไอมุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลมาโดยตลอด โดยเฉพาะการนำระบบการขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบดิจิทัล (e-Tax) มาใช้ตั้งแต่ปี 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งแต่ละปีมีการยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์มากกว่า 4,000 บริษัท และเป็นระบบที่ทำให้บีโอไอได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาบริการ ระดับดี ประจำปี 2562” นางสาวดวงใจกล่าว

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่าง บีโอไอ กับกรมสรรพากรที่จะร่วมบูรณาการด้านการให้บริการภาครัฐ พร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ภายใต้กลยุทธ์ Digital Transformation การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของขั้นตอนการนำส่งข้อมูลด้านเอกสาร ป้องกันข้อผิดพลาดในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน”

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสองหน่วยงาน ยังจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×