Friday, October 22Modern Manufacturing
×

บี.กริม กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าขยะ 4.8 MV

บี.กริม จ่ายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม กำลังการผลิต4.8 เมกะวัตต์ เข้าระบบ
กฟภ.สัญญา 20 ปี


นางปรียนาถ สุนทรวาทะ

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 48 ในบริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) ผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste to Energy) ด้วยเทคโนโลยี Pyrolysis  ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4.8 เมกะวัตต์ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการและเปิดดำเนินการการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้เสร็จทันตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพสูงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง

สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2,896 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนิการแล้ว 46 โครงการ ถือเป็นการเติบโตถึง 40% ในปี 2562 โดยโครงการต่างๆ ที่เปิดดำเนินการในปีนี้จะสร้างรายได้เต็มปีในปี 2563

และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีกหลายแห่งที่จะทยอยเปิดดำเนินการจนถึงปี 2568 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 3,424 เมกะวัตต์ นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ตามเป้าหมายการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำลังการผลิตติดตั้งรวม 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×