Thursday, August 11Modern Manufacturing
×

ปตท. จับมือ DEPA พัฒนา วังจันทร์วัลเลย์

ปตท. จับมือ DEPA ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนา “วังจันทร์วัลเลย์” ส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน สู่เมืองอัจฉริยะ 

เมื่อเร็วๆนี้ นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) ได้เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  เพื่อร่วมกันนำเอาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลของทั้ง 2 หน่วยงาน มาประยุกต์ใช้ใน “วังจันทร์วัลเลย์”  ส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ การบริหารจัดการภาครัฐ การเดินทางและขนส่ง พลเมือง และการดำรงชีวิต  

รวมไปถึงการพัฒนาระบบข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (City Data Platform) เพื่อสนับสนุนการยื่นขอรับรองตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของการเป็น “เมืองอัจฉริยะเพื่อเป็นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเมืองแห่งมาตรฐานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับสากล”  

ตลอดจนยกระดับทักษะให้บุคลากรของเมืองและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม  อันจะช่วยพัฒนาประเทศไทยสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต  

โดยมี นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางเบญญาภรณ์  จารุจินดา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ขวา) ร่วมลงนาม  

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×