Thursday, June 30Modern Manufacturing
×

พพ. จับมือ 3 สมาคมสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงาน

พพ. จับมือ 3 สมาคมวิชาชีพ ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน มุ่งสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้เข้มแข็ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ

นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน ร่วมกับ นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร  และ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย นายธวัช มีชัย นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย และ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย และ นายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ว่าการลงนามดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และพลังงานทดแทน และผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ โดยใช้มาตรการกำกับดูแลตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ ทั้งด้านการศึกษาวิจัย พัฒนาต้นแบบ สาธิตนำร่อง การสนับสนุนองค์ความรู้กฎหมายพลังงานให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ การพัฒนาระบบตรวจสอบ และรวมถึงการแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลทางวิชาการของแต่ละหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงสู่การเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ต่อไปในอนาคต  โดยมีโครงการ  ที่ดำเนินการจนสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาระบบโซลาร์โดมอบแห้ง ระบบผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ของสถานประกอบการ

​“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับสมาคมวิชาชีพ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่มีความเข้มแข็ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” นายโกมลกล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×