Tuesday, May 30Modern Manufacturing
×

พลังงาน Kick off “Sensor for All” ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศ

กระทรวงพลังงาน – กฟผ. -สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ Kick Off เปิดตัวการใช้งาน Sensor for All แสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Real Time สนับสนุนการจัดการปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศเชิงรุก 

พลังงาน Kick off “Sensor for All” ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานกิจกรรม Kick off เปิดตัวการใช้งาน Sensor for All ร่วมกับ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน กฟผ. และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ  ว่า ปัจจุบันเรากำลังเผชิญปัญหาด้านมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหานี้ กระทรวงพลังงานจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ดีขึ้น โดยการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการนำข้อมูลคุณภาพอากาศ มาปรับใช้ในพฤติกรรมประจำวันของประชาชน ชุมชน และสนับสนุนการใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคบริการ ภาคท่องเที่ยว และภาคสาธารณสุข 

ทำได้แล้ว! รีไซเคิล Polystyrene | ตลาดคาร์บอนเครดิตไทย | ใครโดนแบน สงครามรัสเซีย | Factory News EP3

ด้าน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ร่วมแก้ไขปัญหา ดูแลคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในหลายๆ โครงการ คือ “EGAT Air TIME” แผนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางอากาศของ กฟผ. เพื่อจัดการปัญหาด้านคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน และสนับสนุนเป้าหมายสู่ Carbon Neutrality อีกทางหนึ่ง โดยที่ผ่านมา กฟผ. ได้ร่วมเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครือข่ายพันธมิตรหลายหน่วยงาน รวมถึงพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ แอปพลิเคชันการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ นวัตกรรมการดูแลคุณภาพอากาศ และศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศของคุณภาพอากาศที่ประชาชน ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

ปัจจุบัน กฟผ. ได้ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 500 จุดทั่วประเทศ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ในแอปพลิเคชัน Air4Thai และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแอปพลิเคชัน Dustboy ทำให้มีข้อมูลแสดงในผล Sensor for All รวมกว่า 1,200 จุด ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถตรวจเช็คข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ผ่านทางเว็บไซต์ sensorforall.com แอปพลิเคชัน Sensor for All รวมถึงจอแสดงผลคุณภาพอากาศตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยข้อมูลคุณภาพอากาศจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งและเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศนี้ ประชาชนสามารถใช้ในการเฝ้าระวังและวางแผนการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อรวมพลังร่วมกันจัดการปัญหาฝุ่น และที่สำคัญคือ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขสำหรับติดตามเฝ้าระวังอาการคนกลุ่มเสี่ยงด้านทางเดินหายใจ พร้อมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×