Friday, June 14Modern Manufacturing
×

รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดบูธศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทย

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเปิดบูธศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทย ในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2024  โดยมี นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบูธศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดบูธศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทย

ฮาลาลไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาคและยกระดับศักยภาพด้านมาตรฐานของผู้ประกอบการฮาลาลในประเทศ รวมถึงเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของสินค้าและบริการฮาลาลไทยในตลาดโลก ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยต่อไป

รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดบูธศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทย

นอกจากนี้ กระทรวงอุตฯ ยังได้นำผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมส่งออกที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันอาหารกว่า 40 ราย เข้าร่วมแสดงสินค้าภายใต้บูธของศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทย ทั้งนี้ คาดว่าจากการร่วมงานครั้งนี้ จะเกิดการสร้างมูลค่าการเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงานกว่า 200 ล้านบาท และหลังจากนี้ กระทรวงอุตฯ จะส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีโอกาสขยายการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพทั่วโลกต่อไป

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×