Friday, August 19Modern Manufacturing
×

ระยอง ขยายโมเดลจัดการพลาสติกใช้แล้วสู่ 68 เทศบาล

จ.ระยอง ร่วมกับ PPP Plastics ส.อ.ท.และท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการ “Rayong Less-Waste” ขยายโมเดลจัดการพลาสติกใช้แล้วสู่ 68 เทศบาลในพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งเป็นต้นแบบจังหวัดจัดการพลาสติกยั่งยืน หวังเพิ่มปริมาณพลาสติกใช้แล้วและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1,000 ตันต่อปี

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยหลังการลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Rayong Less-Waste” (ระยองเลสเวสต์) ร่วมกับ PPP Plastics กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ท้องถิ่นจังหวัดระยอง และพันธมิตรเมื่อวันที่ 20 ก.ย. ว่า โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นขยายโมเดลการจัดการขยะและพลาสติกใช้แล้วในระดับชุมชน และให้ความรู้ในโรงเรียน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้ครอบคลุมครบทั้ง 68 เทศบาล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และพัฒนาคุณภาพของพลาสติกใช้แล้วให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น เป็นการสร้างอาชีพ ลดปริมาณขยะไปหลุมฝังกลบ รวมถึงสนับสนุน Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของภาครัฐที่กำหนดเป้าหมายการนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณพลาสติกใช้แล้วและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1,000 ตันต่อปี

หนึ่งในปัจจัยการผลิตให้ได้คุณภาพ สามารถเริ่มได้ที่ “มอเตอร์” | Orientalmotor [Super Source]

นายวิจารย์ สิมาฉายา ประธาน PPP Plastics และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastics จะร่วมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง โดยจะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลดลงไม่ต่ำกว่า 50% ภายในปี พ.ศ. 2570 พร้อมทั้งการผลักดันในเชิงนโยบายและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปลุกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะได้มีการดำเนินงานในบริบทที่มีความสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green)

นายวิรัช เกลียวปฏินนท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. กล่าวว่า โครงการ “Rayong Less-Waste” ได้รับทุนสนับสนุนจาก Alliance To End Plastic Waste ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับโลกที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติก โครงการนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการระยองโมเดล ซึ่ง PPP Plastics และจังหวัดระยองได้ร่วมกับ 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. สร้างโมเดลการจัดการขยะและพลาสติกใช้แล้วในระดับชุมชน โดยในปี 2562 และปี 2563 สามารถเพิ่มปริมาณพลาสติกสะอาดที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 700 ตัน

นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง กล่าวว่า ยินดีให้การสนับสนุนโครงการ “Rayong Less-Waste” เพื่อผนึกกำลังสร้างระยองต้นแบบจัดการขยะยั่งยืน เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการขยะภายในองค์กรรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมความรู้สร้างความตระหนักและความร่วมมือในการเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการขยะและคัดแยกที่ดีเพื่อเพิ่มอัตราการรีไซเคิลให้สูงขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในทะเลที่ต้นทางมาจากบนฝั่ง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×