fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

3 วัสดุทางเลือกสำหรับบรรจุภัณฑ์

ขยะเหลือใช้จากบรรจุภัณฑ์กลายเป็นปัญหาใหญ่ทั้งการกำจัดและการใช้งานทรัพยากรจำนวนมาก มลภาวะรวมถึงการขาดแคลนที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการค้นคว้าวัสดุทางเลือกเพื่อความยั่งยืนสำหรับโลก

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ส่วนสำคัญในการปกป้องสินค้าทั้งจากการปนเปื้อน การกระแทก และการสัมผัสกับสิ่งไม่พึงประสงค์ ในขณะเดียวกันสิ่งที่หลงเหลือจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์กลับกลายเป็นขยะจำนวนมากส่งผลต่อการย่อยสลายและกำจัด เช่น โฟมหรือ Styrofoam ที่ใช้เวลากว่า 500 ปี ในการย่อยสลาย

การใช้งานวัสดุทางเลือกที่สามารถย่อยสลายหรือนำกลับมาใช้ใหม่เป็นทางเลือกที่อุตสาหกรรมและผู้บริโภคให้ความสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งวัสดุทางเลือกเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. Biodegradable Polymer

โพลีเมอร์หรือพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้นั้นถูกแปรรูปมาจากพืช จากนั้นนำมาแปรรูปเพื่อสร้างโพลีเมอร์ โดยพลาสติกที่สร้างขึ้นมานั้นมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับพลาสติกทั่วไป ความแตกต่างจากพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุพื้นฐานเป็นน้ำมัน คือ ระยะเวลาย่อยสลาย พลาสติดทั่วไปนั้นมีระยะเวลาย่อยสลายมากกว่า 100 ปี ขึ้นไป

2. Recycle Material

การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น rPET (Recycled Polyethylene Terephthalate) ซึ่งเป็นพลาสติกนี่สามารถนำกลับมาแปรรูปผ่านกระบวนการสำหรับใช้งานใหม่อีกครั้ง รวมถึงกระดาษลังต่างๆ ที่สามารถนำมาแปรรูปเพื่อใช้ใหม่อีกครั้ง

3. Organic Based Material

วัสดุจากธรรมชาติเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ในปัจจุบันมีการใช้วัสดุธรรมชาติหลากหลายชนิเพื่อใช้งานบรรจุภัณฑ์ อาทิ การแปรรูปรากเห็ดหรือ Mycelium  เพื่อนำมาขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ โปรตีนจากนมสร้างฟิล์มจาก Casein หรือการใช้งานสาหร่ายเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์


อ้างอิง:

  • Unleashedsoftware.com
  • Businessbarbados.com
  • Buschsystems.com
  • Londonbiopackaging.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.