fbpx
Tuesday, February 18Modern Manufacturing

กระทรวงอุตฯ เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดชลบุรี ยกระดับศักยภาพ SMEs

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 รุกเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ภาคที่ 9 จ.ชลบุรี เน้นกลยุทธ์การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ หวังเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เสริมศักยภาพ SMEs เล็งผลักดันให้กลายเป็นพื้นที่ “อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” อุตสาหกรรมตั้งต้นก่อนพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง จับมือภาคเอกชน ติดตั้งชุดฝึกระบบอัตโนมัติ ผลักดันศูนย์ต้นแบบแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยียุคดิจิตัลแก่อุตสาหกรรมไทยในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมและศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศ โดยเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลักดันให้เป้าหมายดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงอุตฯ เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดชลบุรี ยกระดับศักยภาพ SMEs

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center) หรือศูนย์ ITC 4.0 เป็นแพลทฟอร์มที่ผลักดันให้บริษัทผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก (Global Player) รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ (LEs) ที่มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยู่แล้ว ให้มีส่วนร่วมในการทำให้ SMEs สามารถปรับตัวพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและพัฒนาผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยศูนย์ ITC 4.0 เป็นตัวกลางสนับสนุน SMEs ที่ไม่พร้อมในเรื่องของบุคลากรด้านวิศวกรรมที่ยังต้องสั่งสมประสบการณ์  และเครือข่ายที่สนับสนุนการผลิตก้าวสู่ SMEs Transformation ตามแพลทฟอร์มต่างๆ ที่เหมาะสม มีการให้บริการในส่วนของ Co-Working Space ให้บริการเครื่องจักรกลางที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรขนาดใหญ่ ให้ SMEs สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง ซึ่ง ITC 4.0 จะเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงงานวิจัย รวมถึงบุคลากรในประเทศ ร่วมกันผลักดันศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ

โดยในปัจจุบันศูนย์ฯ รวมทั้งหน่วยงานและระบบปฏิบัติการสำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการพร้อมให้บริการแล้ว ตั้งเป้าสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก และจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สระแก้ว และจ.สมุทรปราการ เพื่อการปรับตัวและเพิ่มความสามารถในฉกฉวยโอกาสที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล โดยศูนย์ ITC 4.0 จะเปิดให้บริการครบทั้ง 7 แห่งภายในปี 2561

สำหรับรูปแบบการดำเนินการของศูนย์ ITC 4.0 ภาคที่ 9 แบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่

  1. Creative Industry Area : CI Area คือ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการแก่ผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงได้ เพื่อช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการทดสอบคุณสมบัติสรรพคุณ (Food science) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยเครื่อง 3D Printing, 3D Scanning การบริหารจัดการ การวิจัยเชิงพาณิชย์ พร้อมที่ปรึกษาให้บริการปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ ทำการตลาด ด้วย Software และเทคโนโลยีที่จำเป็น
  2. Agro- Processing Pilot Plant Area : APP Area คือ พื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าต้นแบบในด้านของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้านผลไม้ภาคตะวันออก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีสถานที่ในการค้นคว้า ทดลอง หรือทดสอบ การทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมและงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนถึงการจัดหาผู้ผลิต การทดสอบตลาด บ่มเพาะให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าและสามารถดำเนินธุรกิจได้เองในอนาคต รวมทั้งการให้บริการทางด้านการเงิน การจัดหาแหล่งทุนและเครื่องมือทางด้านการเงินต่างๆ และบ่มเพาะธุรกิจให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางศูนย์ ITC 4.0 ภาคที่ 9 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนรายใหญ่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ อาทิ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบชุดฝึกระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Automation Demo Kit) บริษัท นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เคแอนด์เอ็น อีเล็คทริคเวล แอนด์เซอร์วิส จำกัด ติดตั้งศูนย์เรียนรู้ Robot & Automation Learning Area : RAL Area พร้อมสนับสนุนหลักสูตรฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ แก่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เพื่อใช้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมและศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จ.ชลบุรี ซึ่งให้บริการครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สระแก้ว และจ,สมุทรปราการ โดยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ติดต่อเข้ารับคำปรึกษา ตลอดจนเข้ารับบริการความช่วยเหลือต่างๆ ตามพันธกิจของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ได้ทางเว็บไซต์ https://ipc9.dip.go.th/th หรือ Facebook: https://www.facebook.com/dip.ipc9/ หรือที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 เลขที่ 67 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร. 038-273-701 หรือ e-mail: ipc9@dip.go.th

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.