Friday, October 22Modern Manufacturing
×

สนพ. เผย เดือน เม.ย.การใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น

สนพ. เผย เดือนเมษายน ปริมาณการใช้ไบโอดีเซล ลดลง 0.85 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น 0.57 ล้านลิตรต่อวัน และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นจากมาตรการผ่อนคลาย lockdown ของรัฐบาล

สนพ. เผย เดือน เม.ย.การใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น

นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงข้อมูลปริมาณการใช้ไบโอดีเซล ณ สิ้นเดือน เมษายน อยู่ที่ 4.74 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 0.85 ล้านลิตร/วัน สำหรับปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคม (วันที่ 1-17) อยู่ที่ 3.49 ล้านลิตรต่อวัน ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.57 ล้านลิตรต่อวัน และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายการปิดพื้นที่ (lockdown) ของรัฐบาล

ไบโอดีเซล (B100): ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย วันที่ 1-7 มิถุนายน 63 อยู่ที่ 26.15 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.99 บาทต่อลิตร

• ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 25-29 พ.ค. 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.40 – 3.70 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 21.50 – 22.40 บาทต่อกิโลกรัม ปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทยไทย ณ สิ้นเดือนเมษายน ประมาณ 282,511 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 103,566 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือนเมษายน อยู่ที่ 46,478 ตัน 

• สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประมาณการผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จะอยู่ที่ระดับ 1.67 และ 1.56 ล้านตัน ตามลำดับ ลดลงร้อยละ 10.83 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคหลังจากได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) โดยกรมการค้าภายใน อยู่ที่ประมาณ 70,000-85,000 ตัน/เดือน สาเหตุจากความต้องการน้ำมันบรรจุขวดในธุรกิจร้านอาหารที่มีแนวโน้มจะลดลงจากมาตรการปิดพื้นที่ของรัฐบาล

• ณ สิ้นเดือนเมษายน ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล อยู่ที่ 4.55 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากเดือนมีนาคมร้อยละ 5.7 และปริมาณการใช้ไบโอดีเซล อยู่ที่ 4.74 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ร้อยละ 11 จากมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในภาคพลังงานลดลง อย่างไรก็ตาม การที่ภาครัฐที่กําหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ทำให้ตลาดยังเป็นของผู้ขายราคาจึงยังไม่ปรับลงในช่วงนี้

สถานการณ์ราคาเอทานอล: ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร โดยไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า

จากการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้น ปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงในช่วงวันที่ 1-17เดือนพฤษภาคม ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.49 ล้านลิตรต่อวัน ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.57 ล้านลิตรต่อวัน และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงมีกำลังการผลิตรวม 6.10 ล้านลิตรต่อวัน แต่ผลิตจริงในเดือนเมษายน อยู่ที่ 3.46 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 1.03 ล้านลิตรต่อวัน และปริมาณเอทานอลที่บริจาคและจำหน่ายเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 1.97 ล้านลิตร ลดลงจากเดือนก่อน 13.53 ล้านลิตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×