fbpx
Monday, March 8Modern Manufacturing

สนพ. เผย เดือน เม.ย.การใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น

สนพ. เผย เดือนเมษายน ปริมาณการใช้ไบโอดีเซล ลดลง 0.85 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น 0.57 ล้านลิตรต่อวัน และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นจากมาตรการผ่อนคลาย lockdown ของรัฐบาล

สนพ. เผย เดือน เม.ย.การใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น

นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงข้อมูลปริมาณการใช้ไบโอดีเซล ณ สิ้นเดือน เมษายน อยู่ที่ 4.74 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 0.85 ล้านลิตร/วัน สำหรับปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงเดือนพฤษภาคม (วันที่ 1-17) อยู่ที่ 3.49 ล้านลิตรต่อวัน ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.57 ล้านลิตรต่อวัน และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายการปิดพื้นที่ (lockdown) ของรัฐบาลไบโอดีเซล (B100): ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย วันที่ 1-7 มิถุนายน 63 อยู่ที่ 26.15 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.99 บาทต่อลิตร

• ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 25-29 พ.ค. 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.40 – 3.70 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 21.50 – 22.40 บาทต่อกิโลกรัม ปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทยไทย ณ สิ้นเดือนเมษายน ประมาณ 282,511 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 103,566 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือนเมษายน อยู่ที่ 46,478 ตัน 

• สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประมาณการผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จะอยู่ที่ระดับ 1.67 และ 1.56 ล้านตัน ตามลำดับ ลดลงร้อยละ 10.83 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคหลังจากได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) โดยกรมการค้าภายใน อยู่ที่ประมาณ 70,000-85,000 ตัน/เดือน สาเหตุจากความต้องการน้ำมันบรรจุขวดในธุรกิจร้านอาหารที่มีแนวโน้มจะลดลงจากมาตรการปิดพื้นที่ของรัฐบาล

• ณ สิ้นเดือนเมษายน ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล อยู่ที่ 4.55 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากเดือนมีนาคมร้อยละ 5.7 และปริมาณการใช้ไบโอดีเซล อยู่ที่ 4.74 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากเดือนมีนาคม ร้อยละ 11 จากมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในภาคพลังงานลดลง อย่างไรก็ตาม การที่ภาครัฐที่กําหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ทำให้ตลาดยังเป็นของผู้ขายราคาจึงยังไม่ปรับลงในช่วงนี้

สถานการณ์ราคาเอทานอล: ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร โดยไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า

จากการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้น ปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงในช่วงวันที่ 1-17เดือนพฤษภาคม ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.49 ล้านลิตรต่อวัน ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.57 ล้านลิตรต่อวัน และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงมีกำลังการผลิตรวม 6.10 ล้านลิตรต่อวัน แต่ผลิตจริงในเดือนเมษายน อยู่ที่ 3.46 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนมีนาคม 1.03 ล้านลิตรต่อวัน และปริมาณเอทานอลที่บริจาคและจำหน่ายเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 1.97 ล้านลิตร ลดลงจากเดือนก่อน 13.53 ล้านลิตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.