Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

สอน.เดินหน้า 4 มาตรการ แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เดินหน้า 4 มาตรการ แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตั้งเป้าฤดูการผลิต 63/64 อ้อยไฟไหม้เข้าหีบไม่เกินร้อยละ 20

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)  ได้มีมติรับทราบในหลักการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองตามที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เสนอ 4 มาตรการ ประกอบด้วย1. กำหนดนโยบายลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ให้ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เหลือร้อยละ 20 ปริมาณอ้อยสดร้อยละ 80 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด โดยมีมาตรการกำหนดราคาส่วนต่างให้อ้อยสดมากกว่าอ้อยไฟไหม้ตันละประมาณ 200 บาท ให้มีความคุ้มค่ามากพอและเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้น

2. จัดหาเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้น โดยใช้งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เช่น การจัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านอ้อย ที่ปัจจุบันมีอยู่ 280 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีการรวมกลุ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอ้อยสด

3. ในกรณีที่มีนโยบายให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐจะให้สิทธิเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้น

4. ออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้โรงงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไม่ให้ปริมาณอ้อยไฟไหม้เกินกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในปีที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ สมาคมชาวไร่อ้อย โรงงงานน้ำตาล และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้ร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างจริงจัง สำหรับในฤดูการผลิตปี 2563/2564 นี้ สอน. จะเร่งกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานและเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับทราบโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้หมดไปจากประเทศไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×