fbpx
Tuesday, January 19Modern Manufacturing

“สุริยะ” เซ็นคำสั่งขอความร่วมมือ โรงงานป้องกันโควิด-19

“สุริยะ” เซ็นคำสั่งขอความร่วมมือ โรงงาน 80,000 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินการ 6 มาตรการ เพื่อป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ล่าสุดได้ลงนามในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ขอความร่วมมือโรงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวไม่ให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่นที่อยู่ในหรือนอกโรงงาน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติดังนี้

1.จัดให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อในโรงงานดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ทำความสะอาดมือด้วยการล้างด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ กรณีผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค นอกจากนี้อาจจัดให้มีการเฝ้าระวังและคัดกรองโดยการ  วัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อในโรงงาน

2.ให้ดูแลอนามัย           ในโรงงาน อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า – ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะต่างๆ

3.ขอความร่วมมือผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยง อาทิ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ เยอรมนี อิตาลี อิหร่าน รวมทั้งประเทศหรือเขตปกครองที่อาจมีความเสี่ยงตามที่ทางราชการจะได้มีการประกาศในอนาคต จนถึงเดือนเมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศของทางราชการเปลี่ยนแปลง

4.กรณีมีผู้ปฏิบัติงานต้องเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่หรือผ่านประเทศเสี่ยงก่อนวันที่มีประกาศขอความร่วมมือนี้ ขอให้พิจารณาความจำเป็นของการเดินทาง  หากจำเป็นให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ให้เฝ้าระวัง 14 วัน โดยให้หยุดงานเพื่อแยกตัวเองออกไป

5.กรณีที่จะมีผู้ปฏิบัติงานเดินทางกลับมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดให้บุคคลดังกล่าวแจ้งเจ้าของโรงาน และให้มีการเฝ้าระวัง 14 วัน โดยให้หยุดงานเพื่อแยกตัวเองออกไป เมื่อครบกำหนดหากไม่ติดเชื้อกลับมาปฏิบัติงานปกติจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตลอดเวลา

6.ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดการแถลงข่าวของรัฐบาลเพื่อปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิด

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน กระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงความจำเป็นต่อป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 จึงออกประกาศเพื่อดูแลโรงงานทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ 80,000 แห่ง  ให้ปฏิบัติตามประกาศเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้” นายสุริยะ กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.