Wednesday, February 8Modern Manufacturing
×

ส.อ.ท.ตั้งเป้าปี65 ผลิตรถยนต์ 1,800,000 คัน

ส.อ.ท.ตั้งเป้าปี65 ผลิตรถยนต์ 1,800,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.78 ส่วนรถจักรยานยนต์ 2,000,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.32

ส.อ.ท.ตั้งเป้าปี65 ผลิตรถยนต์ 1,800,000 คัน
ส.อ.ท.ตั้งเป้าปี65 ผลิตรถยนต์ 1,800,000 คัน
ส.อ.ท.ตั้งเป้าปี65 ผลิตรถยนต์ 1,800,000 คัน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ. 2565 โดยแยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ดังนี้

เพิ่มปริมาณจัดเก็บในคลังสินค้า ด้วยระบบ Shuttle Racking Systems | LPI Rack Range [Super Source]

รถยนต์ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2565 ประมาณ 1,800,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ.2564 ซึ่งมีจำนวน 1,685,705 คัน เพิ่มขึ้น 114,295 คัน คิดเป็นร้อยละ 6.78 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 55.56 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 800,000 คัน เท่ากับร้อยละ 44.45 ของยอดการผลิตทั้งหมด

โดย ผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 1,000,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้  956,530 คัน เป็นจำนวน 43,470 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.54 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 800,000คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 729,175 คัน เป็นจำนวน  70,825 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.71เนื่องจากยังกังวลเรื่องการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งจะยังคงทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศคู่ค้ายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประกอบกับการผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศบางแห่งขาดชิ้นส่วนและเซมิคอนดั๊กเตอร์บางชิ้น ทำให้ต้องชะลอการผลิตบางรุ่นลงชั่วคราว

ส่วนรถจักรยานยนต์ประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ.2565 ประมาณ 2,000,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ.2564 ซึ่งมีจำนวน 1,780,654 คัน เพิ่มขึ้น 219,346 คัน คิดเป็นร้อยละ 12.31 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 350,000 คัน เท่ากับร้อยละ 17.50 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,650,000 คัน เท่ากับร้อยละ 82.50 ของยอดการผลิตทั้งหมด

โดยผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 350,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 437,147 คัน เป็นจำนวน 87,147 คัน หรือลดลงร้อยละ 19.94

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 1,650,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,296,281 คัน เป็นจำนวน 306,493 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.81

Reporter
READ MORE
×