Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ ปี 63 ลดลง 32 %

ส.อ.ท.เผย ยอดส่งออกรถยนต์ เดือน ธันวาคม 2563 ลดลง ร้อยละ 17.84  ส่วนเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 704,626 คัน ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 32.06

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนธันวาคม 2563 

การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2563 มีทั้งสิ้น 142,969 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 6.53 เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกันจากการผลิตเพื่อขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งรถยนต์นั่งและรถกระบะร้อยละ 36.79 และ 26.35 ตามลำดับและลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 17.10 จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,426,970 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ร้อยละ 29.14 แต่มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 1,400,000 คัน ร้อยละ 1.90 

ผลิตเพื่อส่งออก  เดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ 54,733 คัน เท่ากับร้อยละ 38.28 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 17.84  ส่วนเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 704,626 คัน เท่ากับร้อยละ 49.38 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 32.06

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ 88,236 คัน เท่ากับร้อยละ 61.72 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 30.55 และเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 ผลิตได้ 722,344 คัน เท่ากับร้อยละ 50.62  ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ร้อยละ 26.03

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 104,089 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 11.3 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 31.46 เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ยอดขายในประเทศเกินหนึ่งแสนคันหลังจากหมดโครงการรถยนต์คันแรก 

สะท้อนถึงเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของรัฐบาลเช่นการประกันรายได้เกษตรกร ช็อปดีมีคืน คนละครึ่ง ฯลฯ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล รวมทั้งการออกรถยนต์รุ่นใหม่และการส่งเสริมการขายของผู้จำหน่ายรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์วันที่ 1-13 ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งมียอดจองกว่า 33,000 คัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×