fbpx
Sunday, July 5Modern Manufacturing

ตลาดเครื่องมือแปรรูปช็อกโกแลตและขนมหวานโต 6 พันล้านในปี 2024

จากรายงาน “Chocolate and Confectionery Equipment Market by Type (Depositors, Formers, Coating and Spraying Systems, Mixer, And Cooler), Application (Soft Confectionery, Hard Candies, Chewing Gums, and Gummies and Jellies), and Geography – Global Forecast to 2024” พบว่าตลาดเครื่องมือแปรรูปช็อกแลตและขนมหวานนั้นคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโต CAGR อยู่ที่ 8.0% จากปี 2018 คาดการณ์มูลค่าตลาดเพิ่มสูงถึง 6,971.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2024

การเติบโตนี้เป็นผลมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงความปลอดภัยของขนมหวานเหล่านี้ที่มีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัว โดยเฉพาะกลุ่มขนมหวานที่มีสัมผัสนุ่ม ลูกกวาดแข็ง หมากฝรั่งและเจลลี่ นอกจากนี้เทรนด์ด้านสุขภาพยังทำให้ผู้บริโภคสนใจในช็อกโกแลตมากขึ้นโดยเฉพาะช็อกโกแลตเข้มข้น (Dark Chocolate) และช็อกโกแลตแบบไร้น้ำตาล

การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากความต้องการช็อคโกแลตที่มีคุณสมบัติฟังก์ชัน (Functional Food) และช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมในตลาดประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ เช่น อินเดีย จีน อินโดนีเชีย และประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขจำนวนประชากรจะส่งผลต่อความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคที่สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมที่กำลังขยายตัวของกลุ่มประเทศเหล่านี้

ที่มา:

Prnewswire.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.