Tuesday, January 31Modern Manufacturing
×

โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0

ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีความสนใจยกระดับกระบวนการผลิตด้วยระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าร่วม “โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0” ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0
โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0
โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0

โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เป็นการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ยกระดับกระบวณการผลิตไปสู่การผลิตด้วยระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กำลังรับสมัครผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยสามารถแสกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดของโครงการ และกรอกข้อมูลแบบสำรวจความสนใจในการเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://bit.ly/3wVK1Id 👈

ที่มา : CORE Center of Robotic Excellence

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×