Monday, December 6Modern Manufacturing
×

ไฟเขียวให้สิทธิ ซีเอ็นพีซีเอชเค สำรวจแหล่งปิโตรเลียมบนบก

บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด คว้าสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก แปลง L1/64 เดินหน้าเพิ่มศักยภาพแหล่งปิโตรเลียม เสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

ไฟเขียวให้สิทธิ ซีเอ็นพีซีเอชเค สำรวจแหล่งปิโตรเลียมบนบก

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้สัมปทานปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 แก่บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 1 แปลง พื้นที่รวม 78.90 ตารางกิโลเมตร ในเขตจังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร ซึ่งการได้ผู้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการสร้างความต่อเนื่องในการจัดหาปิโตรเลียมภายในประเทศได้ ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าแหล่งปิโตรเลียมดังกล่าวจะสามารถผลิตน้ำมันดิบได้วันละประมาณ 300-400 บาร์เรลต่อวัน และสามารถทดแทนมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี 

“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้พิจารณาคำขอสิทธิสำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ จากข้อเสนอทางด้านเทคนิคและผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เกิดการสร้างงาน การสร้างรายได้แก่ท้องถิ่น รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยในช่วง 3 ปีแรกของการสำรวจจะมีการลงทุนขั้นต่ำภายในประเทศ และผลประโยชน์พิเศษที่รัฐจะได้รับ รวมประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 130 ล้านบาท และหากสามารถพัฒนาแหล่งและผลิตปิโตรเลียม ในแปลงสำรวจปิโตรเลียมดังกล่าวได้ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่รัฐในรูปแบบของค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมด้วย” อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×