Saturday, August 20Modern Manufacturing
×

8 พันธมิตรจับมือผลักดันสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

ททบ. – ส.อ.ท. ร่วมกับ 6 องค์กรภาคีเครือข่าย เผยแพร่ความรู้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ของไทยให้สามารถส่งออกสู่ตลาดโลก

พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วย นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและบริการการค้าระหว่างประเทศ  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กระทรวงมหาดไทย นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรกรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการโครงการพิเศษสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนสินค้าไทยสู่ตลาดโลก 

โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ขยายออกไปสู่วงกว้าง ทั้งเรื่องของพื้นฐานการเกษตรไปจนถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ภาคการเกษตรมีความก้าวหน้า สามารถลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร 

อีกทั้งสามารถใช้กระบวนการแปรรูปให้เข้ามามีส่วนเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น เป็นโอกาสที่จะช่วยให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการส่งออกไปสู่ตลาดในต่างประเทศ  ซึ่งทางกองทัพบกพร้อมสนับสนุนพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลเพื่อดำเนินการเพาะพันธุ์ต้นกล้า สร้างผลผลิตทางการเกษตร ด้านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นองค์กรสื่อที่ให้บริการสาธารณะเพื่อความมั่งคง มีความพร้อมในการสนับสนุนผลิตรายการที่ให้องค์ความรู้ด้านการเกษตร นอกจากนี้พร้อมจัดทำแพลตฟอร์ม เพื่อดำเนินการด้านการตลาด และจัดหาตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านทาง คอลเซ็นเตอร์ และเว็บไซต์ www.ohlalashopping.com โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และสินค้าภาคการเกษตรของไทยสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้

นอกจากนี้ในปี 2564 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมเดินหน้าการเป็น Social Enterprise TV ยังคงนำเสนอข่าวสารและรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยผังรายการที่ให้ข่าวสารและสาระความรู้ 70% และสาระบันเทิง 30% เพิ่มเติมด้วยแถบรายการที่ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเกษตรมากขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อให้สอดดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก ที่ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรที่สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน นำคุณค่าสู่สังคมไทยในการขับเคลื่อนสินค้าด้านการเกษตรของไทยสู่ตลาดโลกร่วมกับ 7 องค์กรภาคีเครือข่าย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×