Saturday, August 20Modern Manufacturing
×

GPSC ดีเดย์โครงสร้างองค์กรใหม่ 1 เม.ย. นี้

GPSC สตาร์ทโครงสร้างองค์กรใหม่ 1 เม.ย. นี้ ชูศักยภาพบูรณาการระบบปฏิบัติการ หลังรวม GLOW พร้อมก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมไฟฟ้า พัฒนาระบบ ESS กักเก็บพลังงานหมุนเวียน รองรับอุตสาหกรรมเติบโตใน EEC 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท.

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า วันที่ 1 เมษายนนี้ GPSC จะก้าวสู่การบริหารองค์กรใหม่ ภายหลังการเข้าซื้อ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ซึ่งได้เข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท GPSC (GPSC Group) ภายใต้การบริหารงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยปัจจุบัน GPSC ถือหุ้น GLOW จำนวน 99.83% และได้ทำการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน GPSC มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 5,026 MW ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4,708 MW และโครงการที่เหลือจะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ในปี 2563 – 2566 นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ส่งผลให้ GPSC มีการเติบโตทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ขณะเดียวกันยังมีความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเฉพาะกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญทำให้ GPSC มีขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการมองหาโอกาสการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการเติบโตมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)

“GPSC ให้ความสำคัญในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สามารถรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาว” นายชวลิตกล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×