Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

MEA จับมือ นิวสกาย ศึกษาโรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

MEA ร่วมมือ นิวสกาย เอ็นเนอร์จี ลงนาม MOU ศึกษาแนวทางร่วมทุนโรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม 

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การศึกษาแนวทางการร่วมทุนโรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างรัฐวิสาหกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน กับรัฐวิสาหกิจประเทศไทย และถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องระบบไมโครกริด เพื่อรองรับการขยายตัวของพลังงานทางเลือกในเขตพื้นที่เมืองหลวง 

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ควบคู่กับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผา เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลชุมชนที่ได้มาตรฐาน ด้วยพันธกิจและศักยภาพดังกล่าว 

จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบไมโครกริดในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าขยะ ให้เป็นชุมชนที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าจากสายส่งและสายจำหน่ายหลัก แต่จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากการกำจัดขยะมูลฝอย อันจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานทุกรูปแบบของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เมืองมหานคร ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นการตอบสนองนโยบายตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงาน อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญ ของการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ Smart Grid ของการไฟฟ้านครหลวง

ด้านนายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเตาเผาวันละ 500 ตัน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการดูแลชุมชนที่ได้มาตรฐาน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 

และล่าสุดได้รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2020 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) และบริษัทฯ สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับ MEA ได้อย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเครื่องยืนยัน ถึงมาตรฐานและคุณภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

ในขณะเดียวกัน ปัจจุบันทางบริษัทยังได้เป็นผู้ให้สัญญากับกรุงเทพมหานคร ในการลงทุนพัฒนาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 1 โครงการ และศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชอีก 1 โครงการ รวมเป็นสองโครงการ  ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี พ.ศ.2567 

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การศึกษาแนวทางร่วมทุนโรงกำจัดมูลฝอย ผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันบริษัทนิวสกายฯ มีรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (SDIC POWER : State Development & Investment Corporation) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

และส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการร่วมมือครั้งนี้ มาจากนโยบายของ ฯพณฯ หลี เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศในอาเซียน กับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในการพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร และการลงทุน เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางด้านพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความก้าวหน้าต่อการลงทุนทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×