fbpx
Wednesday, January 27Modern Manufacturing

Tag: Factory Transformation

ทางลัดที่ต้องรู้ ก่อนก้าวเข้าสู่การผลิตระบบ ‘Automation’

ทางลัดที่ต้องรู้ ก่อนก้าวเข้าสู่การผลิตระบบ ‘Automation’

Hilight, Machine & Devices
ระบบ Automation เป็นเหมือนทางลัดให้กับผู้ผลิตในยุคปัจจุบัน ได้ก้าวข้ามจากการใช้แรงงานคนไปสู่การผลิตแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ  นั่นหมายถึง เพิ่มการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาด เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในขององค์กร หากยังคงควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายระยะยาวขององค์กรได้ ก่อนจะก้าวสู่เส้นทางลัด ย่อมต้องมีการเตรียมความพร้อม พรีเมียร์ เทค มาชวนเรียนลัดจากผู้รู้ในอุตสาหกรรม ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับคุณ ก่อนที่จะลงสนามการผลิตจริงกับระบบ 'Automation' (more…)