Saturday, December 4Modern Manufacturing
×

TDIA ROADSHOW ครั้งที่ 26 จ.ระยอง

TDIA ROAD SHOW ครั้งที่ 26 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

ขอเชิญเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า หรือ เข้าร่วมการสัมมนา ฟรี ภายใต้ 3 หัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุนของงานจัดซื้อจัดจ้าง บรรยายโดย ดร.ทอง พุทธลอด หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ แม่พิมพ์สำหรับงานฉีดพลาสติก โดย อ.วิเชียร ศรีสวัสดิ์ และ การทำ Preventive maintenance สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดย รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์

รายละเอียดสำหรับเรื่อง : “เทคนิคการลดต้นทุนของงานจัดซื้อจัดจ้าง” วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.30– 16.00 น.ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง

หลักการและเหตุผล:

งานจัดซื้อจัดจ้างถ้าบริหารจัดการดีจะทำให้องค์กรลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นอย่างดี ดังนั้นองค์กรจึงต้องตระหนักและสร้างทักษะให้กับทีมงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมืออาชีพ

วัตถุประสงค์:

1.รู้และเข้าใจ ถึงความสำคัญของงานจัดซื้อจัดจ้าง

2.รู้เทคนิคต่างๆในการต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้าง

3.นำเทคนิคต่างๆไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวข้อบรรยาย:

1.ความสำคัญของงานจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์และขอบเขต

2.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (การคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างการประเมิน และการพัฒนาผู้ขายผู้รับเหมา)

3.เทคนิคการเจรจาต่อรอง

4.เทคนิคการลดต้นทุนทุกขบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง

5.Workshop

6.สรุป/ถามตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการสัมมนา:

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์หรือที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการสัมมนา:

1.ฟรี!!! สำหรับบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์หรือที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์

2.ผู้สนใจทั่วไป ราคา 1,070 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายละเอียดสำหรับเรื่อง : “หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์สำหรับงานฉีดพลาสติก” วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.30– 16.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง

วิทยากร:

อ.วิเชียร ศรีสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หัวข้อบรรยาย:

เวลา 09.00-16.00 น.

1) งานฉีดพลาสติกเบื้องต้น

2) หลักการออกแบบชิ้นงานฉีดพลาสติก

3) พื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงในออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

4) หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

5) ถาม-ตอบ

รายละเอียดสำหรับเรื่อง “การทำ Preventive maintenance สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ” วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง

วิทยากร:

รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการ:

09.00 – 10.30 น.

– ประเภทของการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

– องค์ประกอบของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น หน้าที่การทำงานของส่วนต่างๆ

– วัสดุทำพิมพ์ การชุบแข็ง และการเคลือบผิวแม่พิมพ์

– ประเภทการสึกหรอในแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

10.45 – 12.00 น.

– กลไกการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดและแนวทางการป้องกัน

– การซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ตัดและวิธีการตรวจสอบ

13.00 – 14.30 น.

– รูปแบบความเสียหายของแม่พิมพ์ขึ้นรูปและแนวทางในการป้องกัน

– กลไกการยึดติดที่เกิดกับแม่พิมพ์ขึ้นรูป

– การซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึกและวิธีการตรวจสอบ

14.45 – 16.00 น.

– ความเที่ยงตรงของเครื่องปั๊มโลหะที่ส่งผลต่อความเสียหายของแม่พิมพ์

– แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของแม่พิมพ์

– การลงบันทึกประวัติแม่พิมพ์

– ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล

*สมัครสัมมนาและสอบถามเพิ่มเติมที่

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย โทรศัพท์ 0-2712-4518-20,087-559-1878

อีเมล tdia.su@hotmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม www.tdia.or.th

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×