Thursday, February 9Modern Manufacturing
×

วัคซีนจากพืช ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงการรักษาที่มีราคาถูกลง

วัคซีนทั่วไปที่เป็นการผลิตจากสัตว์นั้นอาจมีราคาที่สูงทำให้เข้าถึงได้ยาก ดร. Kathlee Hafferon นักจุลชีววิทยาจาก Cornell University ได้นำเสนอทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่าน Technology Networks ด้วยการพัฒนาวัคซีนที่มีพื้นฐานจากพืช ซึ่งสามารถใช้ป้องกันโรคได้อย่างหลากหลาย เช่น Ebola, MERS และ COVID-19 เป็นต้น

วัคซีนจากพืช ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงการรักษาที่มีราคาถูกลง
วัคซีนจากพืช ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงการรักษาที่มีราคาถูกลง
วัคซีนจากพืช ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงการรักษาที่มีราคาถูกลง

ความแตกต่างที่สำคัญของวัคซีนจากพืชกับวัคซีนดั้งเดิมนั้นมีทั้งในมิติของการฝึกอบรมเพื่อใช้งานและการจัดเก็บ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการใช้ห้องเย็นหรือตู้เย็นเพื่อเก็บ ในขณะที่การใช้งานอาจไม่ต้องใช้เข็มหรือไซริงค์ โดยดร. Hafferon ได้มีส่วนเกีย่วข้องในการสร้างหนามโปรตีน SARS-CoV-2 ในพืชเพื่อใช้ในวัคซีนหรือใช้เพื่อวิเคราะห์โรค ซึ่งเจ้าหนามของโปรตีนนี้เองที่เป็นส่วนสำคัญในการทำให้ระบบสร้างภูมิคุ้มกันเกิดการตอบสนอง

จากข้อมูลที่ดร. Hafferon ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับ Technology Networks พบว่ามีเพียง 10.6% ของผู้คนในประเทศรายได้ต่ำเท่านั้นที่ได้รับวัคซัน COVID-19 โดสแรกซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นโอกาสในการเข้าึงวัคซีนที่ยังไม่ทั่วถึง และต้องยอมรับจริง ๆ ว่าเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือไปจากบุคคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นค่าต้นทุนการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา และการฉีด

ที่มา:
Technology Networks

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×