Tuesday, December 5Modern Manufacturing
×

กนอ. จับมือ WNI ศึกษานวัตกรรมป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

กนอ.และ WNI ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยหามาตรการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการป้องกันภัยพิบัติ มุ่งยกระดับส่วนปฏิบัติการในแต่ละนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

กนอ. จับมือ WNI ศึกษานวัตกรรมป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท Weathernews Inc. (WNI) ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านสภาพอากาศ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์ เฝ้าระวัง และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทางธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรม และยังเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างยั่งยืน นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ กนอ.ในการให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กนอ. คือ “นำนิคมอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” ด้วยการยกระดับการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

“เป็นโอกาสดีที่ กนอ. จะร่วมพัฒนาด้านการป้องกันภัยพิบัติ กับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต”นายวีริศ กล่าว

CrystalFloor เรื่อง ‘พื้น ๆ ’ ที่ไม่ธรรมดา ด้วยน้ำยาชนิดพิเศษจาก REENTECH

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการ รองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) กล่าวเสริมว่า กนอ. มีแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านความปลอดภัย โดยศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์บัญชาการรวมถึงสนับสนุนข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ทั้งนี้ การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการป้องกันภัยพิบัติจากสภาพอากาศนั้น เพื่อหามาตรการป้องกัน รับมือ และเป็นการยกระดับการปฏิบัติการของ ศสป. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความเสียหายให้กับโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมได้จริง และมีประสิทธิภาพ

สำหรับกรอบความร่วมมือ กนอ. จะสนับสนุนการดำเนินการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ประสานงานการประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ให้ความร่วมมือจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิจัยร่วม การจัดการสัมมนา หรือสัมมนาออนไลน์ สำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ร่วมออกแบบหัวข้อและเป้าหมายของการวิจัยร่วม

ขณะที่ WNI จะให้ความร่วมมือในการออกแบบหัวข้อและเป้าหมายของการวิจัยร่วม รับผิดชอบความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการวิจัยทั้งในด้านอุตุนิยมวิทยา, หัวเรื่องที่เชื่อมโยงกับสภาพอากาศ ร่วมจัดการสัมมนา หรือสัมมนาออนไลน์ สำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามผลการวิจัย

ทั้งนี้ บริษัท Weathernews Inc. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านสภาพอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีในการสำรวจ การประมวลและวิเคราะห์ผล เพื่อการคาดการณ์ การเฝ้าระวัง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และฟ้าผ่า โดยการคาดการณ์สภาพอากาศนั้นมีความแม่นยำทั้งเทคนิค Nowcast และ Forecast เพื่อบูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยีในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อนิคมอุตสาหกรรม และยังเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×