Sunday, December 5Modern Manufacturing
×

กฟผ.ประเดิมเปิดสถานีชาร์จ EleX by EGAT ที่ พัทยา

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ร่วมกับ กฟผ.  เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT เอาใจคนใช้ EV สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมาย

เมื่อเร็วๆนี้ นายสมภพ วงศ์บรรเจิดกิจ ผู้อำนวยการสายงานบริการสนับสนุน โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา และนายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เดินทางมายังเมืองพัทยา และผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล

3 เทคโนโลยีสำคัญในเครื่องพ่นไฟ จาก Riello ที่จะเพิ่มความคุ้มค่าให้อุตสาหกรรมของคุณ | Vanich Group

นายวฤต รัตนชื่น กล่าวว่า สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าสถานีที่ 15 ของ กฟผ. และเป็นสถานีแรกที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่ของโรงพยาบาล สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและ กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่มุ่งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ตอบสนองเป้าหมายของประเทศที่จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ใน COP26

ทั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา มีทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการติดตั้งสถานีฯ ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบ Fast Charger ขนาด 100 kW จำนวน 1 เครื่อง 2 หัวจ่าย ซึ่งรองรับการอัดประจุในรูปแบบ CCS และ Chademo พร้อมเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบ Normal Charger ขนาด 22 kW จำนวน 2 เครื่อง สามารถรองรับการอัดประจุไฟฟ้าได้ถึง 4 คัน เปิดให้บริการประชาชนและผู้ใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถจองชาร์จ จ่าย ได้ง่าย ๆ ผ่าน Application “EleXA”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×