Monday, February 26Modern Manufacturing
×

ก้าวข้ามปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะในอุตสาหกรรมทำได้อย่างไร?

ก้าวข้ามปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะในอุตสาหกรรมทำได้อย่างไร?

การจ้างทักษะแรงงานในวงการอุุตสาหกรรมนั้นเกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมาถึงยุคหลังการระบาดใหญ่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนการผลิตยุคดิจิทัลกลายเป็นปัญหาที่กระจายตัว ทั้งยังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะระดับสูงในการผลิตและระดับ C-Suite

ก้าวข้ามปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะในอุตสาหกรรมทำได้อย่างไร?
ก้าวข้ามปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะในอุตสาหกรรมทำได้อย่างไร?

หนึ่งในสาเหตุหลักของการลาออกหรือการเปลี่ยนงานนั้นมาจากวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษ ซึ่งภาคการผลิตอาจเรียกได้ว่ามีความชัดเจน-ของประเด็นที่เกิดขึ้นไม่น้อยไปกว่าธุรกิจรูปแบบอื่น ยกตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารจัดการและความไม่พึงพอใจในเงื่อนไขหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานในพื้นที่ จะเห็นได้จากการสไตรค์งานในหลายพื้นที่ซึ่งเกิดขึ้นในระดับสากลตลอดปี 2021 การดึงดูดแรงงานที่มีทักษะเหมาะสมในการทำธุรกิจยุคใหม่จึงต้องมาพร้อมกับวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้เกิดคุณค่า มีโอกาสในการเติบโต และมีการตอบแทนหรือสวัสดิการที่เหมาะสมต่อการทำงานในองค์กร

‘การทำงานแบบ Hybrid’ แนวคิดสำคัญในการจ้างงานยุคใหม่

ในการเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับการดึงดูดเหล่าผู้มีความสามารถอันโดดเด่น การพิจารณาให้สามารถทำงานแบบ Hybrid หรือมีสภาพแวดล้อมที่สามารถทำงานจากภายนอกได้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสว้สดิการการทำงานที่หลายคนมองหา หลายปีที่ผ่านมาแรงงานในอุตสาหกรรมเริ่มมีความคุ้นเคยกับการทำงานแบบ Remote หรือ Hybrid กันมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในอาคารหรืออยู่หน้างานตลอดเวลาอีกต่อไป ทำให้ชีวิตมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

องค์กรควรมีการวางระบบให้ระดับบริหารจัดการ เช่น ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการโรงงานสามารถบริหารจัดการงานต่าง ๆ จากภายนอกโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเสนอการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ เครื่องมือในการสื่อสาร ตลอดจนมีการฝึกอบรมสำหรับการทำงานร่วมกันกับการทำงานจากภายนอก นอกจากนี้การสนับสนุนเครื่องมือที่ทำให้เกิดการทำงานแบบ Real-time จากภายนอก ทั้งการทำงานร่วมมือกัน การ Monitoring เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันกับแรงงานที่อยู่ในพื้นที่สามารถเกิดประสิทธิภาพได้มากขึ้นและก้าวข้ามความท้าทายได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น

การทำให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมโยงถึงกันระหว่างบุคคลในวัฒนธรรมองค์กรนั้นยังเป็นส่วนสำคัญในการหล่อเลี้ยงแรงงานที่มีทักษะที่ต้องการเอาไว้ได้ การจัดเวลาให้ผู้ที่ทำงานจากภายนอกและผู้ที่งานอยู่หน้างานนั้นได้ใช้เวลาร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์สามารถสร้างการทำงานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Hybrid ได้ เช่น การมีแรงงานทั้งระดับ Blue Collar และ White Collar อยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม เช่นเดียวกับพื้นที่ส่วนกลางหลักขององค์กรที่คอยแจ้งสถานการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรกับแรงงานอย่างต่อเนื่อง ในการมองหาแรงงานทักษะสูงนั้นแม้จะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็ยังนับว่าเป็นเรื่องง่ายกว่าการมองหาทักษะในระดับ C-Suite สำหรับธุรกิจที่อยู่ในแวดวงการผลิต

มองหาระดับบริหารที่ใช่ วัฒนธรรมองค์กรภายในต้องดีเสียก่อน

ในการมองหาแรงงานทักษะสูงนั้นแม้จะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็ยังนับว่าเป็นเรื่องง่ายกว่าการมองหาทักษะในระดับ C-Suite สำหรับธุรกิจที่อยู่ในแวดวงการผลิต สำหรับระดับบริหารนั้นนอกจากการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานอันไร้รอยต่อของการทำงานแบบ Hybrid แล้ว การเสนอโอกาส Upskill และ Reskill จะช่วยรักษาลูกจ้างระดับบริหารเอาไว้ได้ในระยะยาว ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ฟูมฟักลูกจ้างสามารถควบคุมการเติบโตในสายอาชีพของตัวเองได้ มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และหาจุดที่สร้างโอกาสเติบโตแบบเฉพาะตัวในองค์กรได้ ซึ่งการ Upskill และ Reskill เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้หากองค์กรณ์เปิดโอกาสให้เข้าถึงหลักสูตรพัฒนาทักษะแบบมืออาชีพที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นภายในหริอภายนอกองค์กร

โดยทั่วไปแล้วการ Upskill ในภาคอุตสาหกรรมมักเกิดขึ้นกับลูกจ้างระดับ Blue Collar แต่ระดับบริหารอย่าง White Collar ก็จะได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน ด้วยการพัฒนาความเชี่ยวชาญผ่านการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้นำและทักษะการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการเติมเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ ๆ ลงในพื้นที่การผลิต การผลักดันเหล่านี้จะส่งผลให้ระดับบริหารถูกกระตุ้นเพื่อสร้างการขับเคลื่อนในการเติบโตภายในที่ทำงานผ่านการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และเกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้ออกแบบการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตัวเอง

อย่างไรก็ตามมีปัจจัยอันหลากหลายที่ส่งผลต่อการดึงดูดและรักษาทักษะในธุรกิจอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบริหาร การมองหาความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งหรือการลงทุนด้านยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาที่สะท้อนความสำคัญที่มีต่อระดับบริหารจะช่วยให้ก้าวข้ามความท้าทายที่มีได้ การกลับมาพิจารณานโยบายใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘อะไรที่ทำตาม ๆ กันมา’ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างมาก และสร้างความน่าสนใจให้กับระดับบริหารที่กำลังมองหาวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับตัวเอง การสนับสนุนความสามารถระดับ C-Suite ด้วยการอบรมทักษะและเครื่องมือที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก โอกาสในการเติบโต แพลตฟอร์มสำหรับเพิ่ม Productivity หรือนโยบายที่สนับสนุนการทำงานจากภายนอกจะเป็นผลลัพธ์ที่ไปไกลกว่าการเจรจาผลประโยชน์จากข้อตกลงในการจัดหางานอยู่มากมายนัก

ที่มา:
industrytoday.com

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
บีโอไอ โรดโชว์ดึงยักษ์ใหญ่สหรัฐลงทุนในประเทศไทย

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×