Sunday, January 29Modern Manufacturing
×

“บีซีพีจี” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2564 ให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกัน 4 ปี

“บีซีพีจี” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
“บีซีพีจี” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
“บีซีพีจี” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

นายนิวัติ อดิเรก รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2564 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในโอกาสที่บีซีพีจี ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  ในกลุ่มทรัพยากร จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 824 หลักทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564 และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกัน 4 ปี ณ สำนักงานใหญ่บีซีพีจี อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ที่ครบจบในตัว ครบอย่างไร? ไปดู! | Refinement Machinery [SuperSource]

ทั้งนี้ บีซีพีจีได้รับการจัดอันดับครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2561 หลังจากที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2560 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และสังคม

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน

Reporter
READ MORE
×