Friday, June 18Modern Manufacturing
×

สสว. จับมือสถาบันการเงิน หนุน SME เข้าถึงตลาดภาครัฐ

สสว. ร่วมมือสถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน สนับสนุนให้ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หวังจูงใจให้ SME ในกลุ่มลูกค้าธนาคารทั่วประเทศ เข้าถึงตลาดภาครัฐที่มีมูลค่าสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีมาตรการสำคัญที่ สสว. เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง คือ มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการของ SME ที่ขึ้นบัญชีไว้กับ สสว. ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสสำคัญให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ“ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นับเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่จะเป็นโอกาสสำคัญให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย ด้วยมูลค่าที่สูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี และที่ผ่านมามีเพียงผู้ประกอบการบางส่วนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ แต่ภายใต้กฎกระทรวงฯ นี้ ได้ให้สิทธิประโยชน์กับ SME เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกระจายโอกาสให้กับ SME ที่อยู่ในท้องถิ่นโดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะเป็นหน่วยจัดซื้อ คัดเลือก SME ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 รายก่อน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก และการให้แต้มต่อกับ SME ที่เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ร้อยละ 10 สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ SME สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้” ผอ.สสว. กล่าว

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว มีทั้งที่อยู่ในรูปแบบนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม SME ที่ สสว. กำหนด คือ หากอยู่ในภาคการผลิต จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ส่วนภาคการค้าและบริการ จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี ที่สำคัญจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและรายการสินค้าและบริการในระบบที่ สสว. จัดทำขึ้น คือ www.thaismegp.com ซึ่งผู้สนใจสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการให้ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าถึงตลาดภาครัฐ ในเบื้องต้น สสว. ได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ ในการเผยแพร่มาตรการดังกล่าวไปสู่ผู้ประกอบการ SME ในเครือข่าย และล่าสุดได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีในการที่จะร่วมประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางของธนาคาร ขณะเดียวกันธนาคารบางแห่งเตรียมที่จะออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยสนับสนุน SME ที่เข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย เพราะเชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้กับลูกค้าธนาคารที่เป็นผู้ประกอบการ SME

ในส่วนการลงทะเบียนผ่าน www.thaismegp.com นั้น เพียงกรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบหลักฐานการจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ เอกสารแสดงรายได้ (เพื่อพิจารณาความเป็น SME) ได้แก่ งบการเงินปีล่าสุด /เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายได้ เช่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรอรับ SMS แจ้ง Username และ Password เพื่อเพิ่มรายละเอียดและรูปภาพในระบบ เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐได้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×