Wednesday, February 8Modern Manufacturing
×

อก. หนุนเอกชนใช้พลาสติกย่อยสลาย ลดหย่อนภาษีเงินได้ 1.25 เท่า

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กระทรวงการคลัง เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Green Tax Expense) ต่อเนื่อง พร้อมออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ ชูสิทธิประโยชน์ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ 1.25 เท่า หวังช่วยกระตุ้นภาคเอกชนหันมาใช้พลาสติกย่อยสลายฯ มากขึ้น 

อก. หนุนเอกชนใช้พลาสติกย่อยสลาย ลดหย่อนภาษีเงินได้ 1.25 เท่า
อก. หนุนเอกชนใช้พลาสติกย่อยสลาย ลดหย่อนภาษีเงินได้ 1.25 เท่า
อก. หนุนเอกชนใช้พลาสติกย่อยสลาย ลดหย่อนภาษีเงินได้ 1.25 เท่า

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงการคลัง จัดทำมาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Green Tax Expense) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำรายจ่ายที่ใช้ในการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวน 1.25 เท่าของค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไป ในการขอรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในระหว่างปี 2565-2567 โดยจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากผู้ผลิตที่ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ออกให้โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. ตามประกาศ สศอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายเพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy : เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว)

สหรัฐฯ เปิดตัว B-21 Raider เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนยุคที่ 6 ลำแรกของโลก| FactoryNews ep.38/4

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า หลักเกณฑ์การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกดังกล่าว สศอ. จะออกให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ ที่จำหน่ายระหว่างปี 2565-2567 โดยต้องยื่นแบบฟอร์มการขอใบรับรองให้ สศอ. ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อ คือ 1. ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2. ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในต่างประเทศ 3. ผลิตภัณฑ์มีใบรับรองทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ 4. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17088 หรือมาตรฐานเทียบเท่า และสำเนาผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17088 หรือมาตรฐานเทียบเท่า และสำเนาผลการทดสอบองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (FTIR) 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ 3 และ 4 ต้องมีใบรับรองจากหน่วยตรวจสอบ ซึ่ง สศอ. ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เข้ามาร่วมเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตยื่นขอใบรับรอง อีกทั้งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตได้ที่สถาบันพลาสติก

“การดำเนินการที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ Green Tax Expense สำหรับพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกใบรับรองให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ ที่จำหน่ายระหว่างปี 2562-2564 ซึ่งมีผู้ผลิตเข้ามาขอใบรับรองเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีทั้งสิ้นจำนวน 7 ราย 

ทั้งนี้ สศอ. ได้มีการออกใบรับรองไปทั้งสิ้น 72 ใบรับรอง ดังนี้ 1) หลอดพลาสติก จำนวน 57 ใบรับรอง 2) ถุงขยะ ถุงหูหิ้ว ถุงซิป จำนวน 10 ใบรับรอง 3) ถุงหูหิ้ว หลอดพลาสติก และฟิมล์ปิดฝาแก้ว จำนวน 2 ใบรับรอง 4) แก้วพลาสติก และฝาพลาสติก  จำนวน 2 ใบรับรอง 5) ถาดพลาสติก จำนวน 1 ใบรับรอง  จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจขอรับการรับรองและสอบถามเข้ามาเพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของผู้ประกอบการที่ตระหนักถึงกระแสของการรักษาสิ่งแวดล้อม” นางวรวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×