Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

AIS จับมือ 8 เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรในเขต EEC ติดอาวุธเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G เตรียมรองรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย

AIS จับมือ 8 เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรในเขต EEC ติดอาวุธเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G เตรียมรองรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย

AIS Business ผู้นำด้านบริการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับสำนักงานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ภายใต้โครงการ ‘ผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)’ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสร้างการตระหนักรู้และเข้าใจด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และ 5G สำหรับการนำไปใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย

AIS จับมือ 8 เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรในเขต EEC ติดอาวุธเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G เตรียมรองรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย

AIS จับมือ 8 เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรในเขต EEC ติดอาวุธเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G เตรียมรองรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายภูผา เอกะวิภาต  รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS กล่าวว่า “AIS มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาเพื่อยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกภาคส่วนในทุกมิติ ซึ่งที่ผ่านมา AIS ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศเพื่อเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ และนำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของเราขยายผลให้เกิดการผลักดันแรงงานสู่ตลาดอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในพื้นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี 5G อย่างสูง ซึ่งปัจจุบันภายในพื้นที่ EEC โครงข่าย AIS 5G ครอบคลุมพื้นที่แล้ว 100% รวมถึงการริเริ่มทดลองทดสอบ 5G Use case ตั้งแต่ปี 2562 จนเกิดการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรรมขึ้นในปัจจุบัน”

ด้าน ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า “ทิศทางการทำงานของเราคือการเปลี่ยนจากโลกใบเก่ามาสู่โลกใบใหม่ โดย Landscape ขององค์กรและการทำงานต้องตอบโจทย์การปรับตัวลงทุนและเทคโนโลยีใหม่ๆ เราต้องการให้สถาบันการศึกษาตอบโจทย์การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิเช่น ศูนย์ EEC Automation Park ศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ศูนย์การท่องเที่ยวคุณภาพสูงยุคใหม่ ศูนย์พาณิชยนาวี ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือกับ AIS ครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล ความสามารถในการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน จะทำให้เราสามารถสร้างศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ยุคใหม่ หรือ EEC NETs ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ซึ่งโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นั้นเป็นร่วมมือระหว่าง AIS และ ศูนย์เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs) ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือของคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะเดิม (Re-Skill) การเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Up-Skill) และการพัฒนาทักษะใหม่ (New skill) ให้ตระหนักรู้และเข้าใจเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และ 5G สำหรับการนำไปใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

 • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ศูนย์เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 4.0 หรือ EEC Automation Park 
  • ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงยุคใหม่ หรือ ENTOUR
  • ศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง อีอีซี หรือ EV CONEX 
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • ศูนย์เครือข่ายพาณิชยนาวี หรือ ENMATE
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  • ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านแมคคาทรอนิกส์  หรือ ENMEC 
 • สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ MARA
  • ศูนย์พัฒนาทักษะด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์  
 • สถาบันไทย-เยอรมัน
  • ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล AI และ 5G  
 • วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
  • ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอากาศยาน หรือ EEC AVIATION Center

“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลง โดย AIS มีความมุ่งมั่นที่จะนำศักยภาพของโครงข่าย 5G มาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการยกระดับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ร่วมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป” นายภูผา กล่าวทิ้งท้าย  


เกี่ยวกับ AIS:

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจด้วยฐานลูกค้ารวมกว่า 49.8 ล้านราย ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดรวม 1460 MHz ที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 45 ล้านเลขหมาย, ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS 3BB FIBRE3 ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 4.8 ล้านราย, ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และธุรกิจบริการดิจิทัล  ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์สู่องค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ – Cognitive Tech-Co สนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พบกับเราได้ที่ www.ais.th (ข้อมูล ณ มีนาคม 2567)

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×