Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

กนอ. จับมือ บริษัท เอส 14 ลุยธุรกิจให้บริการคำปรึกษา 

กนอ. จับมือ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ตั้งบริษัท “บริษัท อินดัสทรี โปรโมชั่น จำกัด” ลุยธุรกิจให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนและผลักดันธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรม หวังตอบโจทย์ความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

กนอ. จับมือ บริษัท เอส 14 ลุยธุรกิจให้บริการคำปรึกษา 
กนอ. จับมือ บริษัท เอส 14 ลุยธุรกิจให้บริการคำปรึกษา 

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงนามในสัญญาโครงการลงทุนจัดตั้ง/ร่วมทุน บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ระหว่าง กนอ. และบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เริ่มตั้งแต่การดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงงาน การจัดหาแรงงาน การจัดตั้งธุรกิจเพื่อประกอบกิจการ การนำเข้าอุปกรณ์เครื่องจักรและผู้เชี่ยวชาญ การขยายโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านใบอนุญาตต่างๆ ได้แก่ การใช้ที่ดิน การก่อสร้าง การทดลองเดินเครื่องจักร การประกอบกิจการ และการนำกาก อุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนสามารถประกอบกิจการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย

นักวิจัยแคมบริดจ์เปลี่ยน CO2 และเศษพลาสติกเป็นพลังงานได้สำเร็จ | FactoryNews ep.50/5

“ความร่วมมือกับ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ในการขับเคลื่อนบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ “บริษัท อินดัสทรี โปรโมชั่น จำกัด” เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน โดยบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนนักลงทุนทั้งที่กำลังดำเนินกิจการอยู่ และนักลงทุนใหม่ที่จะเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมในการประกอบกิจการ รวมทั้งสามารถตอบโจทย์ด้านความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ที่ต้องการใช้บริการบริษัทให้คำปรึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถประกอบกิจการได้อย่างราบรื่นมากที่สุด” นายวีริศ กล่าว

ด้านนางนิภา รุกขมธุร์  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ สายงานยุทธศาสตร์ รักษาการ รองผู้ว่าการ กนอ. กล่าวเสริมว่า กนอ.มีแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566 – 2570 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “นำนิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาด้านการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานสากล ดังนั้น คณะกรรมการ กนอ. จึงมีมติเห็นชอบให้ กนอ. เข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนจัดตั้ง/ร่วมทุน บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานครอบคลุมวัฏจักรของธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่ช่วงวางแผนแรกเริ่ม (Planning) ช่วงเริ่มต้น (Launch) ช่วงขยายธุรกิจ (Expansion) ช่วงอิ่มตัว (Maturity) และช่วงถดถอย (Decline) ให้กับนักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ขณะที่นางปิยะภา จงเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง กนอ. กับ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อเป็นองค์กรที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน โดยจะมีการส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในหลากหลายด้าน ผ่านการให้บริการรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวเป็นผลดีแก่ทุกฝ่าย 

เนื่องจากเป็นบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการศึกษาการถือหุ้นบริษัท การให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการให้คำปรึกษาทางการเงิน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการจัดตั้ง “บริษัท อินดัสทรี โปรโมชั่น จำกัด” กนอ.ร่วมทุนในสัดส่วน ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนบริษัท และบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×