Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

กนอ. ปลื้ม 81 รง.สุดเจ๋ง รับธงขาว-ดาวทอง อีก 126 รง.รับธงขาว-ดาวเขียว 

กนอ. มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2565 ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เผย 126 โรงงาน อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม รับธงขาว-ดาวเขียว ขณะที่ 81 โรงงาน รักษามาตรฐานในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี รับธงขาว-ดาวทอง 

กนอ. ปลื้ม 81 รง.สุดเจ๋ง รับธงขาว-ดาวทอง อีก 126 รง.รับธงขาว-ดาวเขียว 

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษของจังหวัดระยอง โดย กนอ. จัดพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ประกอบด้ว  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้ความสนใจ และเข้าร่วมโครงการ 100% ทุกปี

กนอ. ปลื้ม 81 รง.สุดเจ๋ง รับธงขาว-ดาวทอง อีก 126 รง.รับธงขาว-ดาวเขียว 

Siemens Energy พัฒนามาตรการปกป้องพนักงานจากการเจียรโลหะ | FactoryNews ep.67/4

คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามแผนลดและขจัดมลพิษ และคณะทำงานตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กนอ. ผู้พัฒนานิคมฯ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น สื่อท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลบ้านฉาง และกลุ่มประมงเรือเล็ก กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 10 ด้าน คือ การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการด้านขยะ/กากของเสีย การจัดการระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ การจัดการไอระเหยสารเคมีและสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสภาพพื้นที่การทำงาน การบริหารจัดการด้านลดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยและข้อร้องเรียน การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว การจราจรขนส่ง (วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์) ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล และระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล

สำหรับปี 2565 มีโรงงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 136 โรงงาน ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ ธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) จำนวน 126 โรงงาน ประกอบด้วยโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน  51 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) จำนวน 40 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จำนวน 2 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำนวน 15 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จำนวน 5 โรงงาน และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 13 โรงงาน

ส่วนโรงงานที่สามารถรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี นับจากปีที่ประเมิน คือ 2559–2565 นั้น กนอ. ได้มอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม ธงขาว – ดาวทอง (Gold Star Award) ให้แก่โรงงานดังกล่าว จำนวน  81 โรงงาน 

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้ขยายผลไปยังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2552 โดยพบว่า 456 ชุมชน รอบนิคมอุตสาหกรรมให้การยอมรับ มีความเชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีต่อโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินธงขาว – ดาวทอง ยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนค่าบริการอนุญาตใช้ที่ดินและประกอบกิจการ 50 % ด้วย

“กนอ. จะผลักดันให้โรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในด้านต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมและใกล้เคียง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยรอบ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ให้อยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×