Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

กนอ. ผนึก สตช. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่นิคมฯ ทั่วประเทศ

กนอ. ร่วมกับ สตช. ลุยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ทั้งปัญหาจราจร ยาเสพติด ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการอยู่ร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

กนอ. ผนึก สตช. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่นิคมฯ ทั่วประเทศ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังลงนาม ในบันทึกความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ร่วมลงนาม ว่า การลงนามฯ ในวันนี้ (20 ก.ย.66) ถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือและบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งชุมชนโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กนอ. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะช่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันในอนาคต

กนอ. ผนึก สตช. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่นิคมฯ ทั่วประเทศ

สีทาอาคารแบบใหม่ที่ให้ความร้อนและความเย็นได้ 

ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ดังนี้ 1) สร้างความสัมพันธ์ รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกันของผู้ประกอบการ พนักงานโรงงาน ตลอดจนชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม และนักลงทุน 2) ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างวินัยจราจรทางถนน เพื่อรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 3) ให้ความร่วมมือสำรวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น 4) ให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูล และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อป้องกันอันตรายและรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 6) อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ และให้ความปลอดภัยแก่นักลงทุนที่เข้ามาประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และ 7) สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ภายใต้กรอบและเจตจำนงของบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2568        

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่าง 2 หน่วยงานในอนาคต เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรม บนพื้นฐานของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ กนอ. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรม กับชุมชน รอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน”นายวีริศ กล่าว

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ความร่วมมือของประชาชน ชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการใช้ตัดสินใจในการลงทุน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานสากล ด้วยการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในนิคมอุตสาหกรรมและโดยรอบ การสำรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อลดพื้นที่ล่อแหลมที่อาจจะเป็นปัจจัยให้ –

เกิดอาชญากรรม การสำรวจเส้นทางการจราจรเพื่อลดจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ลดอาชญากรรมและอุบัติเหตุด้านการจราจร เป็นภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน 

“สตช. ยินดีสนับสนุน กนอ. ในการดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะส่งผลถึงความสงบเรียบร้อยในสังคม การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศชาติ ให้มีความมั่นคงต่อไป”ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวปิดท้าย

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×