Sunday, June 16Modern Manufacturing
×

กนอ. เผย จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ “มาบตาพุด เฟส 3” ครบเกือบ 100 % แล้ว

กนอ. เผย จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ “มาบตาพุด เฟส 3” ครบเกือบ 100 % แล้ว

กนอ. แจงจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 แล้วเกือบ 100 % ขณะที่การก่อสร้างคืบหน้ากว่า 73.01% คาดแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2567 และพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2570

กนอ. เผย จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ “มาบตาพุด เฟส 3” ครบเกือบ 100 % แล้ว

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางการเยียวยา    ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 นั้น พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลกระทบจากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม กนอ. ดูแลและติดตามความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง 

กนอ. เผย จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ “มาบตาพุด เฟส 3” ครบเกือบ 100 % แล้ว

คันแรกของโลก! เปิดตัวรถบรรทุกอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้าง

อีกทั้งดำเนินการจัดตั้ง กองทุนมูลนิธิหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน และกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีคณะกรรมการกองทุนบริหารจัดการกองทุนตามที่ EHIA (Environmental and Health Impact Assessment : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง) กำหนดอย่างครบถ้วน

กนอ. เผย จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ “มาบตาพุด เฟส 3” ครบเกือบ 100 % แล้ว

ที่ผ่านมา กนอ. จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 93,500,000 บาท ยังเหลือค้างจ่าย 1 ราย เนื่องจากต้องรอเอกสารจากศาล และโอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 100%

“กนอ. เข้าใจถึงความเดือดร้อนของชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ จึงดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงวิธีการเยียวยาตามที่ EHIA กำหนด ด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งแจ้งข้อมูลการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกรายทราบแล้ว หากผู้ได้รับผลกระทบรายใดไม่ได้รับเรื่องหรือไม่ได้รับหนังสือแจ้งการเยียวยา ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือสายด่วน 1355 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายวีริศ กล่าว

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ล่าสุดอยู่ที่ 73.01% โดยเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถมทะเล) แล้วเสร็จ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ท่าเรือ การก่อสร้าง ระบบป้องกันมลพิษ และการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภครองรับการพัฒนาในเฟสต่อไป ทั้งนี้ หากโครงการฯ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2567 และพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2570

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×