Wednesday, May 29Modern Manufacturing
×

กฟผ. เดินหน้านำเข้า LNG ราคาถูก สำหรับใช้ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 

กฟผ. สนับสนุนนโยบายเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติไทยต่อเนื่อง เดินหน้านำเข้า LNG ใช้ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยแข่งขันราคาต่ำสุดจากตลาดสากล ตั้งเป้านำเข้า 1.2 ล้านตัน/ปี ลดต้นทุนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า พยุงราคาค่าไฟฟ้า ลดภาระประชาชน เริ่ม ต.ค. 66

กฟผ. เดินหน้านำเข้า LNG ราคาถูก สำหรับใช้ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ดำเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สัญญาระยะสั้น ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปี 2570 ปริมาณ 1.2 ล้านตันต่อปี ตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ด้วยวิธีแข่งขันราคา เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าบางปะกงของ กฟผ. รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเรือขนส่ง LNG ลำแรกเข้าเทียบท่าสถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 2 จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 

กฟผ. เดินหน้านำเข้า LNG ราคาถูก สำหรับใช้ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 

Agility Robotics เปิดโรงงานผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แห่งแรกของโลก

การจัดหาและนำเข้า LNG ครั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการตาม (ร่าง) แนวปฏิบัติการจัดหา LNG ที่กำหนดโดย กกพ. สำหรับกลุ่มผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติที่จัดหา LNG เพื่อนำมาใช้กับภาคไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ และกลุ่มที่จัดหา LNG เพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ ภาคอุตสาหกรรม และกิจการของตนเอง ซึ่งได้ราคาต่ำกว่าราคาเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา กฟผ. ได้นำเข้า LNG ในราคาที่เหมาะสมตามสถานการณ์ตลาดโลก อีกทั้งเป็นไปตามแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติระยะที่ 1 และ 2 เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้า ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยต่ำลง ช่วยลดภาระประชาชนได้จริง 

นับเป็นโอกาสอันดีของ กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่สนองตอบนโยบายรัฐในเรื่องลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดหา LNG สำหรับใช้งานในโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงาน และส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติอันเป็นประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ ตามนโยบายเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติแก่บุคคลที่สามของ กพช.

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations
READ MORE
×