Monday, June 24Modern Manufacturing
×

กรอ. ติวเข้มบุคลากรรองรับ กม.วัตถุอันตราย ฉบับใหม่

กรอ. ติวเข้มบุคลากรรองรับ กม.วัตถุอันตราย ฉบับใหม่

กรอ. เดินหน้าอบรมบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย รองรับการบังคับใช้ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมฉบับใหม่  ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

กรอ. ติวเข้มบุคลากรรองรับ กม.วัตถุอันตราย ฉบับใหม่

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรอ. มีบทบาทภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย และกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย ให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย จึงได้ทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย และระบบการยื่นเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และออกเป็นประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ กรอ. รับผิดชอบ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 

กรอ. ติวเข้มบุคลากรรองรับ กม.วัตถุอันตราย ฉบับใหม่

“มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก” รักษ์โลก ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อย CO2 | Oriental Motor [Super Source]

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามประกาศฉบับใหม่ดังกล่าว กรอ. ได้จัดให้มีการอบรมผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่มีสถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ และบุคลากรเฉพาะที่แจ้งประจำสถานที่เก็บวัตถุอันตรายแล้วรุ่นแรก จำนวน 280 คน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรเฉพาะฯ และผู้ประกอบการวัตถุอันตรายสามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับใหม่ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและการเก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย ตลอดจนลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยสารเคมีที่ร้ายแรง 

นายวันชัยฯ กล่าวต่อว่า ประกาศกรมโรงงานฯ ฉบับใหม่ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ได้แก่ การสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การจัดทำรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.6) ระบบข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม และระบบการยื่นเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านระบบชำระเงินกลางของการบริการภาครัฐ (e-payment) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ส่งรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี 2564 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และในปีถัดไปจะต้องจัดส่งภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

ปัจจุบันมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (บฉ.) ที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ. แล้ว จำนวน 6,752 คน จากสถานประกอบการวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ จำนวน 2,300 แห่ง และขณะนี้ กรอ. อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือสารสนเทศสำหรับช่วยในการประมวลผล และแสดงผลหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดการสถานที่เก็บวัตถุอันตราย รวมถึงการพัฒนาระบบ e-learning โดยคาดว่าเครื่องมือสารสนเทศเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถของ กรอ. และขยายผลการอบรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายบุคลากรเฉพาะฯ ได้มากยิ่งขึ้นต่อไป อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×