Monday, December 4Modern Manufacturing
×

กรอ. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG เต็มสูบ

กรมโรงงานฯ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG เต็มสูบ ยกระดับ 18 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเข้าสู่ระดับที่ 3 และ 4 พร้อมเตรียมประกาศ เพิ่มอีก 36 พื้นที่ ภายในปีนี้

กรอ. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG เต็มสูบ

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG และยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามกรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดเป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 39 จังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ที่มีการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล เข้าไปยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการประกาศพื้นที่ไปแล้ว 18 พื้นที่ ใน 15 จังหวัด ให้พัฒนาไปสู่ระดับที่ 3 และ 4 พร้อมเร่งพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ใหม่เพิ่มเติม ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีต้นแบบ “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ใน 37 จังหวัด

กรอ. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG เต็มสูบ

[Factory News Live!] WeeklyReport | FactoryNews ep.22 / 19 Aug 2022

นายวันชัย กล่าวต่อว่า กรอ. ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ขึ้นสู่ระดับที่ 3 จำนวน 14 พื้นที่ และเข้าสู่ระดับที่ 4 จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี 1 พื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา 1 พื้นที่ และจังหวัดระยอง 2 พื้นที่ ซึ่งเป็นระดับที่เมืองจะมีการพึ่งพาอาศัยกัน ทั้งการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนมีการดูแลใส่ใจชุมชนรอบข้าง ทั้งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การมีเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR-DIW (Corporate Social Responsibility of Industrial Work) เพื่อให้เกิดการไว้วางใจจากภาคประชาชน มีการพึ่งพาเกื้อกูลกันในสังคม และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

“เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 กรอ. ได้จัดงานแถลงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และมอบรางวัล CSR-DIW Awards และ CSR-DIW Continuous Awards ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวนกว่า 500 ราย รวมทั้งเดินหน้าประกาศพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มเติมอีก 36 พื้นที่ โดยวางเป้าหมาย ภายในปี พ.ศ. 2580 ทั้ง 54 พื้นที่ ต้องพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 5 เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม ซึ่งการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 5 นั้น จะต้องมีลักษณะเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าว

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×