Friday, February 23Modern Manufacturing
×

กลุ่มมิตรผล ผนึก กฟผ. พัฒนาพลังงานสะอาด

กลุ่มมิตรผล ผนึก กฟผ. พัฒนาพลังงานสะอาด

กลุ่มมิตรผล จับมือ กฟผ. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านพลังงานหมุนเวียน มุ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน ทั้งยังร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหา PM 2.5 และลดการเผาไหม้ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

กลุ่มมิตรผล ผนึก กฟผ. พัฒนาพลังงานสะอาด

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้แห่งนวัตกรรม ด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ประเภทชีวมวล และอื่น ๆ สู่การเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มมิตรผล ผนึก กฟผ. พัฒนาพลังงานสะอาด

ส่องคนรอบข้าง ทัศนคติการทำงานในยุคโควิด-19 | TEEREX

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. และ กลุ่มมิตรผล  ได้ร่วมกันนำจุดแข็งของทั้ง 2 องค์กรมาร่วมสร้างสรรค์ ซึ่งหลายแนวคิดของกลุ่มมิตรผลเป็นแนวคิดที่เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การใช้ Circular Economy ในองค์กร นำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด สำหรับ กฟผ. มีความรู้และประสบการณ์ในด้านดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ได้นำความรู้ของ กฟผ. มาศึกษา วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์หม้อน้ำในโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มมิตรผล ให้สามารถรองรับการใช้ใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ 

นอกจากนั้น ทั้ง กฟผ. และ กลุ่มมิตรผล ยังได้ร่วมมือกันสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น โครงการพลังงาน แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ระหว่าง EGATi (บริษัทในเครือ กฟผ.) และ กลุ่มมิตรผล อีกทั้งยังได้ร่วมกันพัฒนาลีโอนาไดต์และยิปซั่มสังเคราะห์ซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้ของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 

ด้านนายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า ที่ผ่านมา กฟผ. และ กลุ่มมิตรผล ได้ทำงานร่วมกันมา ตั้งแต่การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การทำโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยใช้เชื้อเพลิงชานอ้อย จนกระทั่งสามารถนำใบอ้อยซึ่งเป็นสิ่งเหลือทิ้งด้านการเกษตรที่มีจำนวนมากในแต่ละปี มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้ โดยได้รับความร่วมมือด้านองค์ความรู้จาก กฟผ. ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้วยังช่วยลดการเผาไหม้ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน และลดปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ได้อีกด้วย

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×