Tuesday, December 5Modern Manufacturing
×

ดีพร้อม เร่งช่วย SME ฝ่าวิกฤตอุทกภัย อัดสินเชื่อ DIPROM Pay 3 เด้ง

ดีพร้อม ออกมาตรการบรรเทาและฟื้นฟูเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยลูกหนี้ ชั้นดีรายเดิมและลูกหนี้รายใหม่ รายละไม่เกิน 5 แสนบาท คงอัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 1 และขยายระยะเวลาชำระหนี้ได้ไม่เกิน 2 ปี พร้อมจัดทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาธุรกิจ และทีมช่างเทคนิคเพื่อกู้สถานการณ์ให้ภาคการผลิตสามารถกลับมาดำเนินการได้โดยเร็ว

ดีพร้อม เร่งช่วย SME ฝ่าวิกฤตอุทกภัย อัดสินเชื่อ DIPROM Pay 3 เด้ง

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า อิทธิพลจากพายุ “โนรู” และพายุ “เซินกา”ประกอบกับภาวะฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งกำชับหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม ตามแนวทางที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบไว้ โดยเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM)จึงกำหนดมาตรการเพิ่มสภาพคล่องผ่านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย วงเงิน 20 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

ดีพร้อม เร่งช่วย SME ฝ่าวิกฤตอุทกภัย อัดสินเชื่อ DIPROM Pay 3 เด้ง

Model A แนวคิดรถยนต์บิน eVTOL ดีไซน์สุดล้ำเตรียมส่งมอบปี 2025 | FactoryNews [Full EP.32]

สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยและเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ ชั้นดีรายเดิม ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้รับสิทธิ 3 เด้ง คือ 1. พักชำระหนี้ไม่เกิน 4 เดือน 2. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี และ 3. สามารถขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ได้ไม่เกิน 2 ปี โดยรวมแล้วต้องไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเดิม 

ทั้งนี้ยังมีสิทธิขอกู้เงินเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต่อราย/กิจการ กรณีเป็นลูกหนี้รายเดิมที่มีการชำระหนี้เป็นปกติ หรือเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและมีความประสงค์ขอรับสินเชื่อ DIPROM Pay พร้อมกันนี้ดีพร้อมได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ช่วยประเมินสภาพปัญหา พร้อมการวางแผนฟื้นฟูผ่านศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM Business Service Center : DIPROM BSC)ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งคำขอทางไปรษณีย์มาที่ กลุ่มบริหารเงินทุนสำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์0 2430 6865 – 66 ต่อ 1051 หรือศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 1-11 ที่ประจำอยู่ในแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบ

โดยนอกจากมาตรการเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในภาวการณ์ฉุกเฉินแล้ว ดีพร้อมยังได้เร่งดำเนินมาตรการส่งธารน้ำใจไปยังผู้ประสบภัย ด้วยถุงยังชีพเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเป็นส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ภาคประชาชน

พร้อมทั้งส่งทีมวิศวกรและช่างเทคนิคเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรกลที่ได้รับความเสียหาย ฟื้นฟูอาคารโรงเรือนเพื่อให้ภาคการผลิตสามารถกลับมาดำเนินการได้ พร้อมการฝึกฝนทักษะอาชีพดีพร้อมเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ทั้งนี้ จากการสำรวจผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้เงินทุนฯ พบว่ามีจำนวนกว่า 200 กิจการ ที่ได้รับผลกระทบมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 13.183 ล้านบาท จากอุทกภัยในครั้งนี้ นายใบน้อย กล่าว

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×