Sunday, February 5Modern Manufacturing
×

ปตท. จับมือ กฟภ. บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าวังจันทร์วัลเลย์

ปตท. จับมือ กฟภ. พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบ Smart Grid with Peer-to-Peer Trading Platform สำหรับเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ มุ่งใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ส่งเสริมการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ปตท. จับมือ กฟภ. บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าวังจันทร์วัลเลย์
ปตท. จับมือ กฟภ. บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าวังจันทร์วัลเลย์
ปตท. จับมือ กฟภ. บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าวังจันทร์วัลเลย์

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสุรชัย เหล่าพูลสุข  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และ นายจรัล  ตั้งวงศ์ชูเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันดำเนินงานโครงการนำร่องการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ 

กลยุทธ์ไหนที่ใช่? สำหรับธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม | TEEREX

ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า มุ่งใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน อาทิ การนำแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่มาทดลองใช้ในพื้นที่ เพื่อ พัฒนาการจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Smart Grid การนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกพื้นที่โครงการผ่านระบบสายส่งของ กฟภ. การจัดการแหล่งพลังงานภายในและนอกพื้นที่โครงการให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน มีเสถียรภาพสูง ผ่านเทคโนโลยี IoT 

ตลอดจนมีการควบคุมปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่โครงการ ผ่านการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบ Prosumer การใช้ระบบผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ระบบกักเก็บพลังงาน การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ของ Renewable Energy Certificate (REC) รวมถึงการนำเข้าพลังงานสะอาดจากภายนอกพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×