Sunday, May 26Modern Manufacturing
×

รมว.อุตฯ กำชับ สมอ. เชิญ 8 สถาบัน  เร่งกำหนดมาตรฐานให้ได้ตามเป้าหมาย

รมว.อุตสาหกรรม กำชับ สมอ. เชิญ 8 สถาบันเครือข่าย  เร่งกำหนดมาตรฐานให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อรองรับนโยบายและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่น มาตรฐาน EV อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ AI  ฮาลาล และ Soft power

รมว.อุตฯ กำชับ สมอ. เชิญ 8 สถาบัน  เร่งกำหนดมาตรฐานให้ได้ตามเป้าหมาย

นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ให้เชิญ 8 สถาบันเครือข่าย ได้แก่ สถาบันอาหาร สถาบันพลาสติก สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย  สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันยานยนต์ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายที่มีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ทั้งการจัดทำมาตรฐาน และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 

รมว.อุตฯ กำชับ สมอ. เชิญ 8 สถาบัน  เร่งกำหนดมาตรฐานให้ได้ตามเป้าหมาย

ไทย-จีน จับมือร่วมจัดตั้งสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติ สำรวจอวกาศเชิงลึก

โดย สมอ. ให้การยอมรับว่าหน่วยงานเหล่านี้สามารถกำหนดมาตรฐานได้ หรือที่เรียกว่า SDOs (Standards Developing Organizations) มาประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดมาตรฐานในปี 2567 โดยได้มอบหมายนโยบายให้ SDOs ทั้ง 8 หน่วยงานเร่งรัดจัดทำมาตรฐานในปีนี้ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง เสริมเติมจากที่ สมอ. ได้วางแผนกำหนดมาตรฐานไว้แล้ว 600 เรื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการกำหนดมาตรฐานระยะ 5 ปี ของ สมอ. (พ.ศ.2566-2570) ที่มีอยู่จำนวน 1,777 เรื่อง เพื่อรองรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่น มาตรฐาน EV อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ AI  ฮาลาล และ Soft power

ปัจจุบัน สมอ. มี SDOs จำนวน 43 หน่วยงาน ที่มีศักยภาพสามารถกำหนดมาตรฐานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุม 81 สาขา เช่น  สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สีและวาร์นิช วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์  นาโนเทคโนโลยี  ปิโตรเลียม  ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ระบบการจัดการความเสี่ยง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  การยศาสตร์  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ดิจิทัล  ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม  หนังและผลิตภัณฑ์หนัง  ก๊าซธรรมชาติ  แบตเตอรี่  การสื่อสารโทรคมนาคม  ยานพาหนะไฟฟ้า เป็นต้น

“เบื้องต้น สถาบันยานยนต์ จะเร่งจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานยนต์สมัยใหม่ รวมทั้งรถไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเร่งทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security) เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่พยายามขโมยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบุคคลหรือองค์กร เช่น บัญชีเงินฝาก ข้อมูลประจำตัว  ข้อมูลด้านสุขภาพ  หรือข้อมูลสำคัญขององค์กร เป็นต้น สถาบันสิ่งทอ จะจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสิ่งทอและด้านการป้องกันไฟ เช่น ผ้าม่าน พรม ถุงมือกันบาด และถุงมือกันสารเคมี เป็นต้น ทั้งนี้ สมอ. จะรวบรวมรายชื่อมาตรฐานที่ SDOs จะดำเนินการจัดทำทั้งหมด เสนอบอร์ด สมอ. ให้ความเห็นชอบต่อไป” นายวันชัยฯ กล่าว

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×