Wednesday, May 22Modern Manufacturing
×

สกพอ.จับมือ กสิกรไทย พัฒนาแหล่งระดมทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาพื้นที่อีอีซี

สกพอ. ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนการพัฒนาแหล่งระดมทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หวังสร้างระบบนิเวศการลงทุนสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สกพอ.จับมือ กสิกรไทย พัฒนาแหล่งระดมทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาพื้นที่อีอีซี

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายหลักส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่โดยให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งเพื่อผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่อีอีซีให้เกิดการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการนี้สกพอ.จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุน ผู้ประกอบการและประชาชน เข้าถึงแหล่งเงินทุนการทำธุรกรรมทางการเงินผลักดันให้เกิดการลงทุนใหม่และขยายการลงทุนเดิมในพื้นที่อีอีซี มุ่งเน้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ การแพทย์และสุขภาพ ดิจิทัล ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) ธุรกิจชีวภาพหมุนเวียน (BCG) และภาคบริการรวมถึงกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการและกลุ่มสตาร์ทอัพที่มีการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงิน ช่องทางการสนับสนุนเงินลงทุนและการระดมทุนที่หลากหลาย โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะสร้างโอกาสพัฒนาแหล่งระดมทุนในพื้นที่อีอีซี สามารถต่อยอดถึงบริการการเงินที่มุ่งเน้นส่งเสริมธุรกิจสีเขียวสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Ecosystem) ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

สกพอ.จับมือ กสิกรไทย พัฒนาแหล่งระดมทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาพื้นที่อีอีซี
สกพอ.จับมือ กสิกรไทย พัฒนาแหล่งระดมทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาพื้นที่อีอีซี

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวสกพอ. จะร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดบริการทางการเงินการทำธุรกรรมการเงิน และการลงทุนต่างๆ ในพื้นที่อีอีซีได้อย่างคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีต้นทุนที่เหมาะสมรวมทั้งจะสนับสนุนข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการเงินนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาระบบรองรับการระดมทุนให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซี ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันให้แก่เศรษฐกิจไทยและผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจสีเขียวได้อย่างครบวงจร  

นักบิน AI ช่วยเพิ่มความแม่นยำของมนุษย์เพื่อการบินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ดร. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยยุทธศาสตร์ของการเป็น “ธนาคารแห่งความยั่งยืน” (Bank of Sustainability) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตระหนักในบทบาทของธนาคารที่เป็นต้นน้ำของระบบเศรษฐกิจ จึงมุ่งพัฒนาความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดขึ้นในระบบนิเวศธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนลูกค้าและกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในการดำเนินงานของธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีรองรับบริการทางการเงินที่ครบวงจร เช่น การระดมทุน และการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม และมีความสนใจเข้าระดมทุนในรูปแบบโครงการ (Project Finance) ในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ผ่านการซื้อขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความพร้อม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ระดมเงินทุน เข้าถึงบริการทางการเงิน และทำธุรกรรมการเงินที่สะดวก และมีต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่อีอีซี ให้มีช่องทางในการระดมทุนที่หลากหลาย และตอบโจทย์ทางธุรกิจมากขึ้น

Nichaphan W.
Marketing
READ MORE
×